Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacje o dywidendzie

Raport bieżący nr 26/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje informacje o wysokości i wypłacie dywidendy:
Wysokość dywidendy – 11.400.000 zł _jedenaście milionów czterysta tysięcy złotych_
Wartość dywidendy przypadającej na jedna akcję - 0,12 zł _dwanaście groszy_
Liczba akcji objętych dywidendą – 95.000.000
Dzień dywidendy – 8 lipca 2019 r.
Termin wypłaty dywidendy – 27 września 2019 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-01 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-07-01 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pon 01, lipiec 2019 13:07 Opublikował: Szymon Janucik