Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powzięcie wiadomości o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały

Raport bieżący 37/2019

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2019 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka powzięła wiadomość o wydaniu w dniu 2 października 2019 r. przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku postanowienia o zabezpieczeniu powództwa EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. ("ZWZ") w sprawie zmiany art. 15.2 Statutu Spółki oraz uchwały ZWZ nr 27 w zakresie w jakim dotyczy ona skreślenia 26.2 pkt 2, 4 i 5 Statutu Spółki poprzez wstrzymanie wykonania tych uchwał i zawieszenie postępowania rejestrowego, które dotyczy wpisania zmian na postawie tych uchwał.
Spółka do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpisu postanowienia z Sądu Apelacyjnego.
Treść uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym nr 24/2019.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-29 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-10-29 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 29, październik 2019 07:50 Opublikował: Przemysław Modzelewski