Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów - ZWZ

Raport bieżący nr 9/2020
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2020 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:
Michał Skotnicki: 21.399.174 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 21.399.174 głosy na ZWZ, które stanowiły 42,60% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 22,52 %.
Maksymilian Skotnicki: 20.703.282 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 20.703.282 głosy na ZWZ, które stanowiły 41,21% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 21,79 %.
Epsilon Fiz AN: 27.759.032 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 6.356.799 głosów na ZWZ, które stanowiły 12,65% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 6,69%
W dniu odbycia ZWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 50.233.737 głosów, tj.68,25 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia ZWZ.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-21 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2020-04-21 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 21, kwiecień 2020 19:31 Opublikował: Szymon Janucik