Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 13/2020
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 28/2019 nt. umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. [PKO BP], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 17 lipca 2020 r. aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a PKO BP [Aneks].
Na mocy Aneksu, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do łącznej kwoty 58,5 mln zł, a dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi – do 35,5 mln zł, Lublinowi – do 7,5 mln zł i Bronisławowi – do 15,5 mln zł.
W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
• kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi – 1,5 mln zł i Bronisławowi – 0,7 mln zł,
• kredyt obrotowy odnawialny: Emitentowi 14,5 mln zł, Lublinowi – 4 mln zł i Bronisławowi – 6,3 mln zł,
• kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 17 mln zł, Lublinowi – 2 mln zł i Bronisławowi – 8,5 mln zł.
Kredyt odnawialny oraz kredyt nieodnawialny mogą być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2021 roku a ich spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2021 roku w równych miesięcznych ratach.
Limit został udzielony do 31 sierpnia 2021 roku.
Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-17 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2020-07-17 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 17, lipiec 2020 14:35 Opublikował: Szymon Janucik