Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2006

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Raport bieżący nr 5/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2006, określonych w art.. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Remitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Łomży przy ul.Poznańskiej 121 oraz są publikowane na stronie internetowej Emitenta: www.pepees.pl
Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez Emitenta w 2006 roku:
1. Raport bieżący Nr 1 z dnia 04.01.2006r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A.
2. Raport bieżący Nr 2 z dnia 10.01.2006r. – Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2006.
3. Raport bieżący Nr 3 z dnia 11.01.2006r. – Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy.
4. Raport bieżący Nr 4 z dnia 12.01.2006r. – Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia                    Akcjonariuszy.
5. Raport bieżący Nr 5 z dnia 01.02.2006r. – Korekta informacji podanej w artykule: "Plany inwestycyjne Pepeesu".
6. Raport bieżący Nr 6 z dnia 07.02.2006r. – Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie                      Akcjonariuszy "PEPEES" S.A zwołane na dzień 16.02.2006r.
7. Raport bieżący Nr 7 z dnia 17.02.2006r. – Treść Uchwał powziętych przez NWZA w dniu 16.02.2006r.
8. Raport bieżący Nr 8 z dnia 17.02.2006r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
9. Raport bieżący Nr 9 z dnia 22.02.2006r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 %.
10. Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2005 z dnia 28.02.2006r.
11. Raport bieżący Nr 10 z dnia 15.03.2006r. – Rejestracja nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
12. Raport roczny R 2005 z dnia 31.03.2006r.
13. Raport bieżący Nr 11 z dnia 19.04.2006. – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005.
14. Skonsolidowany raport roczny RS 2005 z dnia 28.04.2006r.
15. Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2006 z dnia 15.05.2006r.
16. Raport bieżący Nr 12 z dnia 16.05.2006r. – Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia                    Akcjonariuszy ‘PEPEES" S.A.
17. Raport bieżący Nr 13 z dnia 24.05.2006r. – Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia              Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23.06.2006r.
18. Raport bieżący Nr 14 z dnia 06.06.2006r. – Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
19. Raport bieżący Nr 15 z dnia 06.06.2006r. – Wybór Członka Zarządu Emitenta do Rady Nadzorczej spółki zależnej.
20. Raport bieżący Nr 16 z dnia 14.06.2006r. – Treść projektów Uchwał wraz z załącznikami na ZWZA zwołane na dzień        23.06.2006r.
21. Raport bieżący Nr 17 z dnia 16.06.2006r. – Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
22. Raport bieżący Nr 18 z dnia 23.06.2006r. – Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A.
23. Raport bieżący Nr 19 z dnia 23.06.2006r. – Treść podjętych Uchwał przez ZWZA w dniu 23.06.2006r.
24. Raport bieżący Nr 20 z dnia 23.06.2006r. – Oświadczenie Spółki dotyczące przestrzegania zasad ładu                           korporacyjnego.
25. Raport bieżący Nr 21 z dnia 28.06.2006r. – Informacja dotycząca organu zarządzającego spółki zależnej                       Emitenta–      "Browar Łomża" Sp. z o.o.
26. Raport bieżący Nr 22 z dnia 29.06.2006r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 23.06.2006r.
27. Raport bieżący Nr 23 z dnia 19.07.2006r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej Emitenta – "Browar Łomża" Sp. z o.o.
28. Raport bieżący Nr 24 z dnia 19.07.2006r. – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.
29. Raport bieżący Nr 25 z dnia 09.08.2006r. – Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego.
30. Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006 z dnia 11.08.2006r.
31. Raport bieżący Nr 26 z dnia 24.08.2006r. – Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
32. Raport bieżący Nr 27 z dnia 24.08.2006r. – Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
33. Raport bieżący Nr 28 z dnia 05.09.2006r. – Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
34. Raport bieżący Nr 29 z dnia 11.09.2006r. – Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
35. Raport bieżący Nr 30 z dnia 15.09.2006r. – Termin i porządek obrad NAZW "PEPEES" S.A.
36. Skonsolidowany raport półroczny PSr 2006 z dnia 29.09.2006r.
37. Raport bieżący Nr 31 z dnia 06.10.2006r. – Treść projektów Uchwał na NWZA zwołane na dzień 17.10.2006r.
38. Raport bieżący Nr 32 z dnia 18.10.2006r. –Treść Uchwał podjętych na NWZA Emitenta w dniu 17.10.2006r.
39. Raport bieżący Nr 33 z dnia 18.10.2006r. – Zmiany w składzie Zarządu "PEPEES" S.A.
40. Raport bieżący Nr 34 z dnia 23.10.2006r. – Lista akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5 % w liczbie głosów na NAZW w dniu 17.10.2006r.
41. Raport bieżący Nr 35 z dnia 27.10.2006r. – Informacja o zamiarze przekształcenia spółki zależnej Emitenta "Browar Łomża" Sp.zo.o. w Spółkę Akcyjną.
42. Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2006
43. Raport bieżący Nr 36 z dnia 15.11.2006r. – Informacja dot. Strategii rozwoju Spółki "PEPEES" S.A.
44. Raport bieżący Nr 37 z dnia 15.11.2006r. – Strategii rozwoju Spółki "PEPEES" S.A. na lata 2007-2011.
45. Raport bieżący Nr 38 z dnia 21.12.2006r. – Zmiana znaczącej umowy.
46. Raport bieżący Nr 39 z dnia 28.12.2006r. – Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
47. Raport bieżący Nr 40 z dnia 28.12.2006r. – Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie art. 65 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data               Imię i Nazwisko          Stanowisko/Funkcja                              Podpis
2007-03-30     Andrzej Kiełczewski     Prezes Zarządu                                    Andrzej Kiełczewski
2007-03-30     Adam Karaś               Członek Zarządu Dyrektor Finansowy      Adam Karaś
pon 02, kwiecień 2007 07:34 Opublikował: Szymon Janucik