Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 28/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Operacyjny w Łomży.

Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów ziemniaków oraz przetworów ziemniaczanych.

Kredyt udzielony został na okres od dnia 03.09.2007r. do dnia 29.08.2008r.

Kredyt jest kredytem nieodnawialnym.

Stopa oprocentowania kredytu określona została w oparciu o stopę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:

- przewłaszczenie rzeczy przyszłych oznaczonych co do gatunku, tj. ziemniaków i wyrobów ziemniaczanych o wartości 15.000.000,00 zł z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym przez BGŻ S.A. Oddział w Łomży,

- pełnomocnictwo do rachunku Emitenta w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Łomży,

- pełnomocnictwo do rachunku Emitenta w Banku Millenium S.A.

Niniejsza umowa jest drugą umową kredytową zawartą przez Emitenta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy ( RB Nr 29/2006 ). Wartość tych umów przekracza równowartość

10 % kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5, ust.1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2007-09-03   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2007-09-03   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  

 

pon 03, wrzesień 2007 17:00 Opublikował: Szymon Janucik