Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Projekty Uchwał na NWZA w dniu 20.12.2007r

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 53/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje treść projektów Uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2007r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana.................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r.

w sprawie sposobu głosowania

Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r.

w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1....................

2....................

3....................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się przyjąć porządek obrad w treści proponowanej w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r.

w sprawie umorzenia akcji własnych .

Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Umarza się 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach wezwania na skup akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia .

§ 2

Łączna suma wynagrodzenia, jakie wypłaciła spółka w ramach wezwania na skup akcji własnych wyniosła 91.800.000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy złotych).

§3

Umorzenia akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.2007r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Na podstawie art. 455§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PEPEES’ S.A. uchwały nr ........... z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z 7.020.000,00 zł. (siedem milionów dwadzieścia złotych) do 4.980.000,00 zł. ( cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt złotych) tj. o 2.040.000,00 zł. (dwa miliony czterdzieści tysięcy złotych).

2.Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PEPEES" SA z dnia 28 czerwca 2007r. roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 20.12.06.2006r.

w sprawie zmian w statucie Spółki..

Na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§1

Art.8.1. i 8.2. Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

"8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.980.000 - złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 83.000.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony ) akcji o wartości nominalnej po 0,06 złotych (słownie: sześć groszy) każda.

8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 83000000."

§2

Art. 7.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków

15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców.

15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych.

15.71.Z Produkcja Pasz dla zwierząt gospodarskich

15.92. Z Produkcja alkoholu etylowego

15.96.Z Produkcja piwa.

15.97.Z Produkcja słodów.

15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych.

28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich

29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia .gdzie indziej nie sklasyfikowana , z wyjątkiem działalności usługowej

40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

41.00.A Pobór i uzdatnianie wody , z wyjątkiem działalności usługowej

41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.

51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw.

51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.

51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.

51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności

52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw

52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.

60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.

60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

71.10.Z Wynajem samochodów osobowych

71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem.

74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska

74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów

90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne

90.00.D Odprowadzanie ścieków

93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana"

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§5

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem uchwały było ..............................

Przeciw przyjęciu uchwały było ..........................

Wstrzymało się ................................................

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2007-12-12   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2007-12-12   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  

 

śro 12, grudzień 2007 09:11 Opublikował: Szymon Janucik