Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Sprostowanie informacji podanych w Załączniku do Raportu Bieżącego nr 20/2010

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. ("Spółka") niniejszym koryguje informacje zawarte w Załączniku do Raportu Bieżącego nr 20/2010 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 r.- powzięte uchwały":

Głosy oddane za Uchwałą nr 2 (według numeracji w Załączniku):

Było:

"W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47% kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,

przeciw oddano 4.302.840 głosów,

wstrzymało się 0 głosów. "

Jest po sprostowaniu:

"W głosowaniu wzięło udział 27.327.937 akcji, co stanowi 32,93% kapitału zakładowego, na które przypada 27.327.937 głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 23.025.097 ważnych głosów,

przeciw oddano 4.302.840 głosów,

wstrzymało się 0 głosów."

Głosy oddane za Uchwałą nr 28 (według numeracji w Załączniku):

Było:

"W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,

przeciw oddano 2.252.125 głosów,

wstrzymało się 4.302.840 głosów."

Jest po sprostowaniu:

"W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,

przeciw oddano 4.302.840 głosów,

wstrzymało się 0 głosów."

Głosy oddane za Uchwałą nr 29 (według numeracji w Załączniku):

Było:

"W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,

przeciw oddano 2.252.125 głosów,

wstrzymało się 4.302.840 głosów."

Jest po sprostowaniu:

"W głosowaniu wzięło udział 35.251.346 akcji, co stanowi 42,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 35.251.346 głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 30.948.506 ważnych głosów,

przeciw oddano 4.302.840 głosów,

wstrzymało się 0 głosów."

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarzadu
pią 02, lipiec 2010 16:51 Opublikował: Szymon Janucik