Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powództwo o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2010 r

Raport bieżący nr 23/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał z Sądu Okręgowego Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy odpis pozwu złożonego przez Perła - Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie ("Perła") przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie następujących uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2010 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: 1) uchwały nr 10 w sprawie przyjęcia rekomendacji komisji do spraw sprawdzenia listy obecności; (2) uchwały nr 33 w sprawie zmian Statutu Spółki; (3) uchwały nr 38 w sprawie przejścia do punktu 12 Porządku Obrad; (4) uchwały nr 39 w sprawie zdjęcia punktu 12 "zmiany w składzie Rady Nadzorczej" z Porządku Obrad (por. raport bieżący nr 20/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.).

Spółka otrzymała również postanowienie Sądu Okręgowego Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy oddalające wnioski Perły: (i) wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa oraz (ii) wniosek o ustanowienie kuratora dla Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
czw 12, sierpień 2010 21:01 Opublikował: Szymon Janucik