Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta raportu 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 Terminy przekazywania raportów okresowych

Raport bieżący nr 4/2011
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży (Spółka) dokonuje niniejszym korekty treści raportu bieżącego nr 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w ten sposób, że prawidłowym terminem publikacji raportu: - rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2010 jest 21 marca 2011 r (zamiast mylnie podanego -22 marca 2011 r.) - skonsolidowanego (rozszerzonego)kwartalnego za III kwartał 2011 jest 14 listopada 2011 r. (zamiast mylnie podanego 15 listopada 2011 r.) Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian. Raport został sporządzony na podstawie § 103 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2011-02-17 

 

pią 18, luty 2011 08:20 Opublikował: Szymon Janucik