Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Sprostowanie informacji podanych w Załączniku do Raportu Bieżącego nr 19/2011

Raport bieżący nr 20/2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. ("Spółka") niniejszym koryguje informacje zawarte w Załączniku do Raportu Bieżącego nr 19/2011 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2011 r.– powzięte uchwały": Uchwała nr 40: Było: "§ 1 Postanawia się zysk za rok obrotowy 2010 w kwocie 1.330 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych) przenieść na kapitał zapasowy." Jest po sprostowaniu: "§ 1 Postanawia się zysk za rok obrotowy 2010 w kwocie 1.772.185,28 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć 28/100 złotych) przenieść na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-06-06
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pon 06, czerwiec 2011 14:21 Opublikował: Szymon Janucik