Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wstrzymanie wykonania uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2011 r.

Raport bieżący nr 23/2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż zostało mu doręczone postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział VII Wydział Gospodarczy z dnia 3 czerwca 2011 r. wydane w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia z wniosku Midston Developments Ltd (dalej "Midston Developments"), w którym Sąd wstrzymał wykonanie przez Spółkę uchwały nr 24 podjętej w dniu 24 maja 2011 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej, "Uchwała o warrantach", por. raport bieżący nr 17/2011 z dnia 25 maja 2011 r.) oraz zawiesił postępowanie rejestrowe przed sądem rejestrowym w Białymstoku - Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wpisu do rejestru sądowego prowadzonego dla Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru wynikającego z Uchwały o warrantach, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania z powództwa o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie Uchwały o warrantach. Sąd wyznaczył Midston Developments dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie Uchwały o warrantach. Postanowienie Sądu Okręgowego nie jest prawomocne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-06-09
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-06-09
czw 09, czerwiec 2011 14:59 Opublikował: Szymon Janucik