Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powództwo o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały w sprawie emisji warrantów

Raport bieżący nr 25/2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał z Sądu Okręgowego Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy odpis pozwu złożonego przez Midston Developments Limited siedziba w Nikozji ("Midston") przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały nr 24 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A podjętej w dniu 24 maja 2011 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: (por. raport bieżący nr 17/2011 z dnia 25 czerwca 2011 r.). Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu                                    Wojciech Faszczewski  2011-07-01
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda   2011-07-01
pią 01, lipiec 2011 14:45 Opublikował: Szymon Janucik