Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie udziałów

Raport bieżący nr 15/2012

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, w dniu 15 maja 2012 r. PEPEES objęła 796 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i wartości emisyjnej 800,00 zł każdy za łączną kwotę 636 800,00 zł ( sześcset trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych) w CHP Energia Sp.z o.o. z siedzibą w Wojny Wawrzyńce 14, 18-210 Szepietowo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390180. Wartośc nominalna nabytych udziałów wynosi 398.000 złotych. Udział w kapitale tej spółki wynosi 24,9% i stanowi tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Źródłem finansowania nabytych aktywów finansowych są środki własne Emitenta. Nabytą inwestycję Zarząd traktuje jako długoterminową. Podstawowym przedmiotem działalności CHP Energia Sp.z o.o. jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej z gazu pozyskiwanego w biogazowni. Zarząd oświadcza, że pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a CHP Energia Sp.z o.o. nie istnieją żadne powiązania, o których mowa w § 2. ust. 1, pkt 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości na podstawie udziału w kapitale zakładowym spółki CHP Energia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2012-05-17
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2012-05-17
pią 18, maj 2012 08:29 Opublikował: Szymon Janucik