Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2014 r. godz. 12 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-02-28
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-02-28
pią 28, luty 2014 21:48 Opublikował: Szymon Janucik