Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zakończenie subskrypcji akcji serii B w ramach kapitału warunkowego

Raport bieżący nr 8/2014
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7 z dnia 28 marca 2014 roku, Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Przesyłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży ("PEPEES"" Spółka"), stosowanie do treści § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259), przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii B, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonej subskrypcji akcji serii B, wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, Zarząd przekazuje następujące informacje o subskrypcji akcji serii B: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie nastąpiło w dniu 27 marca 2014; zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 marca 2014 r. 2. Data przydziału akcji: 28 marca 2014 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 12 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było 12 000 000 akcje serii B. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 12 000 000 akcji serii B poprzez zawarcie umów z Inwestorem. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła 0,71 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: zapisy zostały złożone przez jedną osobę prawną. 9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe: papiery wartościowe zostały przydzielone jednej osobie prawnej. 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 8 520 000 PLN. 12. Łączne koszty akcji emisji serii B wynoszą 228 296,10 PLN, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0 PLN, b) koszty biegłych i doradców – 213 000,00 PLN, c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 PLN, promocja oferty – 0 PLN. d) Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego 13. Koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,019 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-03-28
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-03-28
pią 28, marzec 2014 21:25 Opublikował: Szymon Janucik