Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rejestracja akcji serii B w Krajowym Depozycie

Raport bieżący nr 18/2014
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w związku z podjęciem przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 421/14 w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 12.000.000 akcji serii B spółki PEPEES S.A. (Spółka), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 05 maja 2014 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z ww. uchwałą, w dniu 7 maja 2014 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 12.000.000 akcji Spółki. Akcje, o których mowa powyżej zostaną oznaczone kodem ISIN: PLPEPES00018.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-05-05
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-05-05
pon 05, maj 2014 14:32 Opublikował: Szymon Janucik