Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie znacznego pakietu akcji – zwiększenie stanu posiadania

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 września 2014 r. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza Pana Maksymiliana Macieja Skotnickiego o nabyciu w dniu 8 września 2014 r. w obrocie giełdowym na rynku regulowanym 2.361.661 akcji Spółki stanowiących 2,486% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem w/w transakcji akcjonariusz posiadał 12.000.441 akcji Spółki, co stanowiło 12,632% udział w kapitale i dawało prawo do 12.000.441 głosów na walnym zgromadzeniu. Po nabyciu przedmiotowych akcji akcjonariusz wraz z członkiem najbliższej rodziny posiada 15.062.102 akcji Spółki które stanowią 15,855% udziału w kapitale i dają prawo do 15.062.102 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 15,855% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-09-11
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-09-11

Załączniki

  1. Zwiększenie akcji
czw 11, wrzesień 2014 16:06 Opublikował: Szymon Janucik