Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Daty przekazywania raportów okresowych

Raport bieżący nr 1/2015
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:
1. Raporty kwartalne:
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r.
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie § 102 ust. 1 w/w rozporządzenia nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2014 roku. Raporty za drugi kwartał nie będą przekazywane w oparciu o § 101 ust. 2 rozporządzenia.
2. Raport półroczny:
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. - 31 sierpnia 2015 r.
3. Raporty roczne:
- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2014 - 20 marca 2015 r.
Zarząd PEPEES S.A oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia, nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jednostkowe informacje finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-01-21
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-01-21

śro 21, styczeń 2015 15:11 Opublikował: Szymon Janucik