Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2016 r. godz. 12 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz.133 ze zm.).


Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-04-22
Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2016-04-22

pią 22, kwiecień 2016 15:15 Opublikował: Szymon Janucik