Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2016 r. - powzięte uchwały

Raport bieżący nr 10/2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2016 r. wraz z informacją o oddanych głosach.
Po wyczerpaniu porządku obrad, pełnomocnik akcjonariusza Epsilon Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oświadczył do protokołu, że zgłasza sprzeciw do uchwał o numerach od 4 do 25.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz od podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 października 2016 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-05-20
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2016-05-20

pią 20, maj 2016 13:39 Opublikował: Szymon Janucik