Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

Raport bieżący nr 17/2016


Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 23 sierpnia 2016 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2016 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2016 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2015 roku):
- przychody ze sprzedaży: 86 495 tys. zł (69 827 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 7 212 tys. zł (3 571 tys. zł)
- zysk (strata) netto: 5 179 tys. zł (1 894 tys. zł)
Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za I półrocze 2016 roku:
- przychody ze sprzedaży: 65 272 tys. zł (52 269 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 5 802 tys. zł (3 673 tys. zł)
- zysk (strata) netto: 4 748 tys. zł (2 902 tys. zł)
Zarząd Spółki informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku najistotniejszy wpływ miało zwiększenie przychodów z eksportu (o 65%) oraz umocnienie się waluty euro.
Emitent przypomina, że poddane przeglądowi biegłego wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2016 roku, który zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2016 r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-08-24

śro 24, sierpień 2016 15:42 Opublikował: Szymon Janucik