Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powołanie Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PEPEES S.A. _Emitent_ informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 października 2016r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PEPEES S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pana Tomasza Rogalę, który rozpocznie pełnienie funkcji z dniem 1 grudnia 2016 r. Pan Tomasz Rogala jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie _SGGW AR_ i uzyskał tytuł mgr inż. SGGW AR. Ukończył Kurs Samodzielnego Księgowego w Instytucie Rachunkowości i Podatków w Warszawie w 2006 r. Pełnił dotychczas kierownicze funkcje w przedsiębiorstwach handlowych i związanych z branżą nieruchomości, był ponadto członkiem Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej:

2009-2016 BBI Development – kierownik działu sprzedaży

2007-2009 Juvenes Sp. z o.o. Warszawa – specjalista ds. nieruchomości

1996-2007 Delta Lab Sp. z o.o. Warszawa – kierownik biura

1995-1995 Misoni TH Sp. z o.o. Warszawa – specjalista ds. handlu zagranicznego 1994-1995 Hotele Mazurskie S.A. Warszawa – specjalista działu organizacji i zarządzania

1992-1994 Volta PW Warszawa – pracownik biura

1991-1992 Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Ochrony Środowiska.

Pan Tomasz Rogala oświadczył, że nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie widnieje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-14 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

pią 14, październik 2016 17:35 Opublikował: Szymon Janucik