Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwiększenie udziału Emitenta w CHP Energia sp. z o.o.

Raport bieżący nr 21/2016

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 24 października 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CHP Energia sp. z o.o. (CHP Energia) zadecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki w drodze utworzenia 6.000 nowych udziałów, które w całości zostały objęte przez Emitenta. Udziały, o których mowa powyżej zostały objęte po cenie 850 zł za udział tj. łącznie za 5,1 mln zł.
W związku z objęciem ww. udziałów zaangażowanie Emitenta w kapitał zakładowy/ogólną liczbę głosów CHP Energia ulegnie zwiększeniu z dotychczasowych 24,91% do 67,43% i tym samym CHP Energia uzyska status jednostki zależnej od Emitenta. Emitent przypomina, iż podwyższenie kapitału zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów wymaga rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
Emitent wyjaśnia, iż biogazownia prowadzona przez CHP Energia wykorzystuje do produkcji surowce rolnicze i tym samym dzięki włączeniu tego aktywa do Grupy Kapitałowej Emitenta proces produkcyjny podstawowych produktów znajdujących się w ofercie Grupy poszerzony zostanie o kolejne ogniwo łańcucha produkcji. Powyższe związane jest z koniecznością utylizacji produktów ubocznych (wycierka ziemniaczana) powstających w ramach ww. procesu produkcyjnego. Niezależnie od powyższego zwiększenie zaangażowania w CHP Energia związane jest również z oczekiwanym rozwojem działalności tego podmiotu w zakresie podstawowej działalności związanej z produkcją energii elektrycznej oraz cieplnej.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-10-24

wto 25, październik 2016 09:26 Opublikował: Szymon Janucik