Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 18/2017
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 18/2016 dotyczącym zawarcia aneksów do umów kredytowych (w tym aneksu do umowy o multilinie zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. kolejnego aneksu do umowy o multilinię zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. (Bronisław) a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. (Aneks).

Na mocy Aneksu do umowy o multilinie, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do 46,5 mln zł w ten sposób, że kredyt obrotowy udzielony Emitentowi, Lublinowi i Bronisławowi wynosi obecnie odpowiednio 16 mln zł, 1,5 mln zł oraz 8 mln zł. W zakresie kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego zawarty Aneks nie wprowadził zmian. Wobec powyższego kredyt w rachunku bieżącym udzielony Emitentowi, Lublinowi i Bronisławowi wynosi odpowiednio 4 mln zł, 0,5 mln zł i 0,5 mln zł, a kredyt rewolwingowy odpowiednio 10 mln zł, 3 mln zł i 3 mln zł.
Ponadto Aneks do umowy o multilinie przedłużył dzień spłaty wszystkich ww. kredytów zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Pozostałe warunki umowy o multilinie nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-08-10
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-08-10

czw 10, sierpień 2017 13:42 Opublikował: Szymon Janucik