Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2015

2015

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 553
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 607
Zysk (strata) brutto 7 143
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta 5 288
Aktywa razem 220 888
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 111 034
Zobowiązania długoterminowe 23 417
Zobowiązania krótkoterminowe 87 617
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 109 136
Kapitał zakładowy 5 700
Liczba akcji 95 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
pią 18, marca 2016 12:18 Opublikował: Szymon Janucik