Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Okresowe

Skonsolidowany Raport kwartalny QSr 1/2024

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 52 431
61 387
12 134
13 060
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za 1 kwartał

 
(4 053)
4 195
(938) 892
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 15 855
30 768
3 669
6 546
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (2 849) (3 086) (659) (657)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (32 644) (50 045) (7 555) (10 647)
VI. Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał, razem (19 638) (22 363) (4 545) (4 758)
VII. Aktywa razem na dzień 31.03.2024 r. i 31.12.2023 r.
338 136
378 493
78 620
87 050
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 31.03.2024 r. i 31.12.2023 r.
174 517
177 312
40 577
40 780
IX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał w PLN/EUR (0,05) 0,05 (0,01) 0,01
X. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2024 r. i 31.12.2023 r. w PLN/EUR
1,84 1,87 0,43 0,43


Dane zaprezentowane w wierszach: VII, VIII i X, w kolumnach „2024 r.” i „2023 r.” dotyczą stanu na dzień 31 marca 2024 roku i 31 grudnia 2023 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2024r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,3009 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej nadzień 31.12.2023 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3480 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r.-31.03.2024 r. według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1. kwartału 2024 roku - 1 EUR= 4,3211 PLN,

wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r.-31.03.2023 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1. kwartału 2023 roku - 1 EUR= 4,7005 PLN

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2024-05-24 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu    
  2024-05-24 Tomasz Rogala Członek Zarządu
pią 24, maja 2024 07:01 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny RR 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
I. Przychody ze sprzedaży ogółem     169 273     186 512     37 381     39 783 
II. Zysk lub strata netto   7 778   9 204   1 718   1 963
III. Całkowite dochody netto 7 713 9 227 1 703 1 968
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 303 25 049 4 263 5 343
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 785 -7 496 -7 461 -1 599
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 837 296 185 63
VII. Przepływy pieniężne netto -13 645 17 849 -3 013 3 807
VIII. Aktywa razem 292 566 289 420 67 287 61 711
IX. Kapitał własny 162 335 165 203 37 336 35 225
X. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,08 0,10 0,02 0,02
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,08 0,10 0,02 0,02
XII. Wartość księgowa na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR)                                           1,71 1,74 0,39 0,37

Pełna treść raportu w załącznikach

 

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3480 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6899 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023-31.12.2023 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2023 r. - 1 EUR= 4,5284 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022-31.12.2022 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2022 r. - 1 EUR= 4,6883 zł.

 

pią 05, kwietnia 2024 07:23 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny SRR 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 222 218 254 952 49 072 54 381
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 999 10 595 883 2 260
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 934 10 618 869 2 265
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 083 28 166 5 318 6 008
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 973 -10 044 -5 294 -2 142
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 065 -2 408 -2 885 -514
VII. Przepływy pieniężne netto -12 955 15 714 -2 861  3 352
VIII. Aktywa razem 378 493 376 014 87 050 80 175
IX. Kapitał własny przypadający akcjpnariuszom Jednostki Dominującej 177 312 183 219 40 780 39 067
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,04 0,11 0,01 0,02
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję w zł/EUR 0,04 0,11 0,01 0,02
XII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 1,87 1,93 0,43 0,41

Pełna treść raportu w załącznikach

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3480 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6899 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023-31.12.2023 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2023 r. - 1 EUR= 4,5284 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022-31.12.2022 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2022 r. - 1 EUR= 4,6883 zł.

pią 05, kwietnia 2024 07:10 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 175 888 189 605 38 426 40 445
II. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały 5 940 8 783 1 298 1 873
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 5 894 8 806 1 288 1 878
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 68 223 60 772 14 905 12 963
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (28 553) (9 460) (6 238) (2 018)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (87 389) (79 922) (19 092) (17 048)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (47 719) (28 610) (10 425) (6 103)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 302 388 376 014 65 232 80 175
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 179 045 183 219 38 624 39 067
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,06 0,09 0,01 0,02
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 (wartość wyrażona w PLN/EUR) 1,88 1,93 0,41 0,41


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2023 r.” i „2022 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2023r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,6356 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,6899 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r.-30.09.2023 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2023 roku - 1 EUR= 4,5773 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r.-30.09.2022 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1 EUR= 4,6880 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2023-11-24

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

pią 24, listopada 2023 06:52 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze/2023 półrocze/2022 półrocze/2023 półrocze/2022
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za I półrocze 121 523 126 406 26 343 27 227
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej za I półrocze 6 255 5 314 1 356 1 145
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki dominującej za I półrocze 6 209 5 337 1 346 1 150
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 53 195 48 783 11 531 10 508
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze (7 370) (4 736) (1 598) (1 020)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (95 571) (80 282) (20 718) (17 292)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (49 746) (36 235) (10 784) (7 805)
VIII. Aktywa  razem na dzień 30.06.2023 i 31.12.2022 291 992 376 014 65 612 80 175
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2023 i 31.12.2022 178 999 183 219 40 222 39 067
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze w PLN/EUR 0,07 0,06 0,01 0,01
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2023 i 31.12.2022 w PLN/EUR 1,88 1,93 0,42 0,41

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2023 r." i "2022 r." dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2023 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,4503 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6899 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 półrocza 2023 roku - 1 EUR = 4,6130 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 półrocza 2022 roku - 1 EUR = 4,6427 PLN.


 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 22, września 2023 06:54 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 61 387
64 315
13 060
13 840
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Domimującej za 1 kwartał

 
4 195
3 813
892 820
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 30 768
29 522
6 546
6 353
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał 3 086 2 308 657 497
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał 50 045 39 432 10 647 8 485
VI. Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał, razem 22 363 12 218 4 758 2 629
VII. Aktywa razem na dzień 31.03.2023 r. i 31.12.2022 r.
328 122
376 014
70 179
80 175
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 31.03.2023 r. i 31.12.2022 r.
186 327
183 219
39 852
39 067
IX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał w PLN/EUR 0,05 0,04 0,01 0,01
X. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2023 r. i 31.12.2022 r. w PLN/EUR
1,96 1,93 0,42 0,41


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano
następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:-
wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2023
r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=
4,6755 PLN,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na
dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień
bilansowy 1 EUR = 4,6899 PLN,- wybrane pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres
od 01.01.2023 r.-31.03.2023 r. według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca 2023 roku - 1 EUR= 4,7005 PLN,-
wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r.-31.03.2022 r. według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1
EUR= 4,6472 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2023-05-19 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu    
  2023-05-19 Tomasz Rogala Członek Zarządu
pią 19, maja 2023 07:02 Opublikował: Przemysław Modzelewski

Raport roczny RR 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody ze sprzedaży ogółem     186 512     163 943     39 783     35 815 
II. Zysk lub strata netto   9 204   -2 343   1 963   -512
III. Całkowite dochody netto 9 227 -2 330 1 968 -509
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 049 21 094 5 343 4 608
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 496 2 728 -1 599 596
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 296 -1 627 63 -355
VII. Przepływy pieniężne netto 17 849 22 195 3 807 4 849
VIII. Aktywa razem 289 420 267 581 61 711 58 177
IX. Kapitał własny 165 203 156 200 35 225 33 961
X. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,10 -0,02 0,02 -0,01
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,10 -0,02 0,02 -0,01
XII. Wartość księgowa na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR)                                           1,74 1,64 0,37 0,36

Pełna treść raportu w załącznikach

 

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6899 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,5994 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1 EUR = 4,6883 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR = 4,5775 PLN.
śro 29, marca 2023 07:13 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny SRR 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 254 952 220 826 54 381 48 242
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 595 -2 397 2 260 -524
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 618 -2 384 2 265 -521
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 166 19 057 6 008 4 163
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 044 4 076 -2 142 890
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 408 490 -514 107
VII. Przepływy pieniężne netto 15 714 23 623 3 352  5 161
VIII. Aktywa razem 376 014 353 489 80 175 76 855
IX. Kapitał własny przypadający akcjpnariuszom Jednostki Dominującej 183 219 171 983 39 067 37 392
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,11 -0,03  0,02 -0,01
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję w zł/EUR 0,11 -0,03 0,02 -0,01
XII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 1,93 1,81 0,41 0,39

Pełna treść raportu w załącznikach

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6899 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,5994 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1 EUR = 4,6883 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR = 4,5775 PLN.
śro 29, marca 2023 07:11 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 189 605 158 193 40 445 34 703
II. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały 8 783 (3 805) 1 873 (835)
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 8 806 (3 798) 1 878 (833)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 60 772 64 716 12 963 14 197
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (9 460) 682 (2 018) 150
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (79 922) (70 309) (17 048) (15 424)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (28 610) (4 911) (6 103) (1 077)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 307 852 353 489 63 217 76 855
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 181 159 171 983 37 201 37 392
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,09 (0,04) 0,02 (0,01)
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2022 i 31.12.2021 (wartość wyrażona w PLN/EUR) 1,91 1,81 0,39 0,39


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2022 r.” i „2021 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,8698 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5994 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2022 roku - 1 EUR = 4,6880 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2021 roku - 1 EUR = 4,5585 PL

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2022-11-24

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

czw 24, listopada 2022 07:09 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze/2022 półrocze/2021 półrocze/2022 półrocze/2021
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za I półrocze 126 406 102 503 27 227 22 542
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej za I półrocze 5 314 (946) 1 145 (208)
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki dominującej za I półrocze 5 337 (939) 1 150 (207)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 48 783 52 367 10 508 11 516
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze (4 736) 1 855 (1020) 408
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (80 282) (69 055) (17 292) (15 186)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (36 235) (14 833) (7 805) (3 262)
VIII. Aktywa  razem na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021 288 039 353 489 61 539 76 855
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021 177 617 171 983 37 947 37 392
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze w PLN/EUR 0,06 (0,01) 0,01 0,00
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2022 i 31.12.2021 w PLN/EUR 1,87 1,81 0,40 0,39

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2022 r." i "2021 r." dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2022 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6806 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5994 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2022 roku - 1 EUR = 4,6427 PLN,

- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2021 roku - 1 EUR = 4,5472 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2022-09-22 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2022-09-22 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

czw 22, września 2022 07:04 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 1/2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 64 315 46 369 13 840 10 142
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej za 1 kwartał 3 813 1 982 820 433
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 29 522 27 012 6 353 5 908
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (2 308) 2 575 (497) 563
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (39 432) (30 853) (8 485) (6 748)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  (12 218) (1 266) (2 629) (277)
Aktywa razem na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021 319 218 353 489 68 612 76 855
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021 175 984 171 983 37 826 37 392
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał w PLN/EUR 0,04 0,02 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021 w PLN/EUR 1,85 1,81 0,40 0,39

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII, VIII i X, w kolumnach "2022 r." i "2021 r." dotyczą stanu na dzień 31 marca 2022 roku i 31 grudnia 2021
roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

-wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2022r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,6525 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,5994 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. - 31.03.2022 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 roku - 1 EUR= 4,6472 PLN,

-wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. - 31.03.2021 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR= 4,5721 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data             Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja       Podpis
2022-05-26   Wojciech Faszczewski     Prezes Zarządu
2022-05-26   Tomasz Rogala               Członek Zarządu

czw 26, maja 2022 06:46 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny RR 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży ogółem     163 943     155 182     35 815     34 684 
II. Zysk lub strata netto   -2 343   5 530   -512   1 236
III. Całkowite dochody netto -2 330 5 487 -509 1 226
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 094 -9 086 4 608 -2 031
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 728 -10 419 596 -2 329
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 627 -3 454 -355 -772
VII. Przepływy pieniężne netto 22 195 -22 959 4 849 -5 131
VIII. Aktywa razem 267 581 268 790 58 177 58 245
IX. Kapitał własny 156 200 158 530 33 961 34 353
X. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (wartość wyrażona w PLN/EUR) -0,02 0,06 -0,01 0,01
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) -0,02 0,06 -0,01 0,01
XII. Wartość księgowa na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR)                                           1,64 1,67 0,36 0,36

Pełna treść raportu w załącznikach

 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,5994 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR = 4,5775 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN,
czw 17, marca 2022 07:09 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny SRR 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 220 826 204 079 48 242 45 613
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej -2 379 6 313 -524 1 411
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej -2 384 6 270 -521 1 401
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 057 -118 4 163 -26
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 076 -5 165 890 -1 154
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 490 -18 405 107 - 4 114
VII. Przepływy pieniężne netto 23 623 -23 688 5 161  -5 294
VIII. Aktywa razem 353 489 364 838 76 855 79 058
IX. Kapitał własny przypadający akcjpnariuszom Jednostki Dominującej 171 983 173 769 37 392 37 655
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR -0,03 0,07  -0,01 0,01
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję w zł/EUR -0,03 0,08 -0,01 0,02
XII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 1,81 1,83 0,39 0,40

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,5994 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR = 4,5775 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN.

czw 17, marca 2022 07:07 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 158 193 163 656 34 703 36 842
II. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały (3 805) 4 443 (835) 1 000
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej (3 798) 4 396 (833) 990
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 64 716 44 135 14 197 9 936
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały 682 (15 509) 150 (3 491)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (70 309) (62 946) (15 424) (14 171)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (4 911) (34 320) (1 077) (7 726)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020 291 252 364 838 62 866 79 058
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020 170 432 173 769 36 787 37 655
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) (0,04) 0,05 (0,01) 0,01
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2021 i 31.12.2020 (wartość wyrażona w PLN/EUR) 1,79 1,83 0,39 0,40


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2021 r.” i „2020 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
-       wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6329 PLN,

-      wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,

-      wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2021 roku - 1 EUR = 4,5585 PLN,

-       wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2020 roku - 1 EUR = 4,4420 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2021-11-15

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

wto 16, listopada 2021 07:16 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 102 503 114 465 22 542 25 773
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze (946) 3 920 (208) 883
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze (939) 3 873 (207) 872
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 52 367 38 780 11 516 8 732
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze 1 855 (3 507) 408 (790)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (69 055) (71 857) (15 186) (16 179)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (14 833) (36 584) (3 262) (8 237)
VIII. Aktywa  razem na dzień 30.06.2021 i 31.12.2020 285 900 364 838 63 241 79 058
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2021 i 31.12.2020 173 110 173 769 38 292 37 655
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze w PLN/EUR (0,01) 0,04 0,00 0,01
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2021 i 31.12.2020 w PLN/EUR 1,82 1,83 0,40 0,40

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2021 r." i
"2020 r." dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku i 31 grudnia 2020
roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano
następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji
finansowej na dzień 30.06.2021 r. według średniego kursu obowiązującego
na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5208 PLN,


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji
finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego
na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2021 roku - 1 EUR = 4,5472 PLN,


- wybrane pozycje śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2020 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2021-09-21 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2021-09-21 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

wto 21, września 2021 07:05 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 46 369 56 917 10 142 12 947
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej za 1 kwartał 1 982 3 538 433 805
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 27 012 25 757 5 908 5 859
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał 2 575 (2 666) 563 (606)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (30 853) (37 376) (6 748) (8 502)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  (1 266) (14 285) (277) (3 249)
Aktywa razem na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020 318 692 364 838 68 384 79 058
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020 175 608 173 769 37 682 37 655
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał, razem 0,02 0,04 0,00 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2021 i 31.12.2020 1,85 1,83 0,40 0,40

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2020" dotyczą stanu na dzień 31.12.2020 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2021 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6603 PLN,

wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,6148 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r.-31.03.2021 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2021 roku - 1 EUR= 4,5721 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r.-31.03.2020 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR=4,3963 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data             Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja       Podpis
2021-05-17   Wojciech Faszczewski     Prezes Zarządu
2021-05-17   Tomasz Rogala               Członek Zarządu

pon 17, maja 2021 07:15 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny RR 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 155 182 172 934 34 684 40 201
II. Zysk lub strata netto 5 530 19 182 1 236 4 459
III. Całkowite dochody netto 5 487 19 143 1 226 4 450
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 086 30 597 -2 031 7 113
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 419 -25 002 -2 329 -5 812
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 454 700 -772 163
VII. Przepływy pieniężne netto -22 959 6 295 -5 131 1 463
VIII. Aktywa razem 268 790 275 662 58 245 64 732
IX. Kapitał własny 158 530 164 443 34 353 38 615
X. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (wartość wyrażona w PLN/EUR)  0,06 0,20 0,01 0,05
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,06 0,20 0,01 0,05
XII. Wartość księgowa na 1 akcję (wartość wyrażona w PLN/EUR)                                           1,67 1,73 0,36 0,41

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN.

śro 28, kwietnia 2021 07:33 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny SRR 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 204 079 231 981 45 613 53 927
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 313 24 091 1 411 5 600
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 270 24 052 1 401 5 591
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -118 36 688 -26 8 529
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 165 -25 533 -1 154 -5 935
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 405 -8 808 -4 114 -2 048
VII. Przepływy pieniężne netto -23 688 2 347 -5 294  546
VIII. Aktywa razem 364 838 363 622 79 058 85 387
IX. Kapitał własny przypadający akcjpnariuszom Jednostki Dominującej 173 769 178 773 37 655 41 980
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,06 0,25  0,01 0,06
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję w zł/EUR 0,06 0,25 0,01 0,06
XII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 1,83 1,88 0,40 0,44

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,6148 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN,
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN.

śro 28, kwietnia 2021 07:31 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 163 656 180 383 36 842 41 866
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały 4 443 21 048 1000 4 885
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 4 396 21 030 990 4 881
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 44 135 77 825 9 936 18 063
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (15 509) (33 198) (3 491) (7 705)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (62 946) (78 342) (14 171) (18 183)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (34 320) (33 715) (7 726) (7 825)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019 313 577 363 622 69 271 85 387
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019 172 383 178 781 38 081 41 982
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR) 0,05 0,22 0,01 0,05
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2020 i 31.12.2019 (wartość wyrażona w PLN/EUR) 1,81 1,88 0,40 0,44


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2020 r.” i „2019 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5268 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2020 roku - 1 EUR = 4,4420 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2019 roku - 1 EUR = 4,3086 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2020-11-13

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

pon 16, listopada 2020 07:22 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 114 465 127 087 25 773 29 638
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze 3 920 16 227 883 3 784
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze 3 873 16 209 872 3 780
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 38 780 56 749 8 732 13 234
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze (3 507) (13 090) (790) (3 053)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (72 898) (54 934) (16 414) (12 811)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (37 625) (11 275) (8 472) (2 629)
VIII. Aktywa  razem na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019 298 140 363 622 66 758 85 387
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019 171 644 178 773 38 433 41 980
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze w PLN/EUR 0,04 0,18 0,01 0,04
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019 w PLN/EUR 1,81 1,88 0,40 0,44

 

 Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "półrocze/2020 r." i "półrocze/2019 r." dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
-       wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR =  4,4660  PLN,
-       wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy  1 EUR =  4,2585 PLN,
-       wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 półrocza 2020 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN,
-     wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 półrocza 2019 roku - 1 EUR = 4,2880 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2020-09-18 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2020-09-18 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 18, września 2020 07:29 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 56 917 63 572 12 947 14 792
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 1 kwartał 3 538 9 233 805 2 148
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 25 435 36 698 5 786 8 539
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (2 666) (6 087) (606) (1 416)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (37 376) (22 349) (8 502) (5 200)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  (14 607) 8 262 (3 323) 1922
Aktywa razem na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019 334 962 363 622 73 581 85 387
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019 182 525 178 773 40 095 41 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał 0,04 0,10 0,01 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2020 i 31.12.2019 1,92 1,88 0,42 0,44

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII, VIII i X, w kolumnach "2020 r." i "2019 r." dotyczą stanu na dzień 31 marca 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5523 PLN, - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 kwartału 2020 roku - 1 EUR = 4,3963 PLN, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 kwartału 2019 roku - 1 EUR = 4,2978 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data             Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja       Podpis
2020-05-13   Wojciech Faszczewski     Prezes Zarządu
2020-05-14   Tomasz Rogala               Członek Zarządu

pią 15, maja 2020 07:20 Opublikował: Szymon Janucik

Raport Roczny R/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 172 934 175 798 40 201 41 200
II. Zysk lub strata netto 19 182 17 442 4 459 4 088
III. Całkowite dochody netto 19 143 17 296 4 450 4 054
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 597 27 903 7 113 6 539
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 002) (25 804) (5 812) (6 047)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 700 1 451 163 340
VII. Przepływy pieniężne netto 6 295 3 550 1 463 832
VIII. Aktywa razem 275 662 257 776 64 732 59 948
IX. Kapitał własny 164 443 156 700 38 615 36 442
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,20 0,18 0,05 0,04
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,20 0,18 0,05 0,04
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,73 1,65 0,41 0,38

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2585 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3000 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019-31.12.2019 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2019 - 1 EUR= 4,3018zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018-31.12.2018 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 - 1 EUR= 4,2669 zł

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2020-03-19

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

pią 20, marca 2020 17:32 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny Rs/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 231 981 239 941 53 927 56 233
II. Zysk lub strata netto Jednostki Dominującej 24 091 23 091 5 600 5 412
III. Całkowite dochody netto Jednostki Dominującej 24 052 22 945 5 591 5 377
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 688 30 474 8 529 7 142
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 933) (32 719) (8 586) (7 668)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 407 11 361 327 2 663
VII. Przepływy pieniężne netto 1 162 9 116 270 2 136 
VIII. Aktywa razem 363 622 333 925 85 387 77 657
IX. Kapitał własny 178 773 165 399 41 980 38 465
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,20 0,18  0,05 0,04 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,25 0,24 0,06 0,06
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,88 1,74 0,44 0,40

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN,

- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3000 PLN,

- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN,

- wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku - 1 EUR = 4,2669 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2020-03-19

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

pią 20, marca 2020 17:31 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 180 383 174 296 41 866 40 977
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały 21 048 11 089 4 885 2 607
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej 21 030 11 235 4 881 2 641
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 77 825 52 429 18 063 12 326
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (33 198) (24 558) (7 705) (5 774)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (78 342) (56 863) (18 183) (13 369)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (33 715) (28 992) (7 825) (6 816)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018 303 520 333 925 69 398 77 657
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018 175 499 165 399 40 127 38 465
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem 0,22 0,12 0,05 0,03
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018 1,85 1,74 0,42 0,40


Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2019 r.” i „2018 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku.

Do przeliczenia wybranych danych finansowychna euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
-        wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3736 PLN,
-        wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,3000 PLN,
-         wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2019 roku - 1 EUR = 4,3086 PLN,
-         wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2018 roku - 1 EUR = 4,2535 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2019-11-07

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

pią 08, listopada 2019 07:15 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 127 087 116 757 29 638 27 541
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze 16 227 7 487 3 784 1 766
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej za I półrocze 16 209 7 633 3 780 1 800
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze 56 749 38 310 13 234 9 037
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze (13 090) (11 067) (3 053) (2 610)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze (54 934) (48 749) (12 811) (11 499)
VII. Przepływy pieniężne netto za I półrocze (11 275) (21 506) (2 629) (5 073)
VIII. Aktywa  razem na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018 311 007 333 925 73 144 77 657
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018 170 622 165 399 40 127 38 465
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze 0,18 0,08 0,04 0,02
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018 1,80 1,74 0,42 0,40

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w
kolumnach "2019 r." i "2018 r." dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2019
roku i 31 grudnia 2018 roku.Do przeliczenia wybranych danych
finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez
Narodowy Bank Polski:


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień
30.06.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1
EUR =  4,2520  PLN,


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień
31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy
 1 EUR =  4,3000 PLN,


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2019 roku - 1 EUR = 4,2880 PLN,


-  wybrane pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1
półrocza 2018 roku - 1 EUR = 4,2395 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2019-09-13 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2019-09-13 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 13, września 2019 07:34 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 63 572 56 130 14 792 13 433
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 1 kwartał 9 233 4 814 2 148 1 152
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 36 698 20 500 8 539 4 906
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (6 087) (7 248) (1 416) (1 735)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (22 349) (15 263) (5 200) (3 653)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  8 262 (2 011) 1 922 (481)
Aktywa razem na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018 332 650 333 925 77 337 77 657
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018 176 176 165 399 40 959 38 465
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał 0,10 0,05 0,02 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018 1,85 1,74 0,43 0,40

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2018" dotyczą stanu na dzień 31.12.2018 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro
zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3013 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3000 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r.-31.03.2019 r. według kursu stanowiącego średnia
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR= 4,2978 PLN,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r.-31.03.2018 r. według kursu stanowiącego
średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku - 1 EUR= 4,1784 PLN.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data             Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja       Podpis
2019-05-15   Wojciech Faszczewski     Prezes Zarządu
2019-05-15   Tomasz Rogala               Członek Zarządu

śro 15, maja 2019 07:45 Opublikował: Przemysław Modzelewski

Raport roczny R 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 175 798 162 454 41 200 38 272
II. Zysk lub strata netto 17 442 12 319 4 088 2 902
III. Całkowite dochody netto 17 296 12 425 4 054 2 927
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 903 16 069 6 539 3 786
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 804) (18 604) (6 047) (4 383)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 451 5 472 340 1 289
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 550 2 937 832 692
VIII. Aktywa razem 257 776 236 901 59 948 56 799
IX. Kapitał własny 156 700 139 112 36 442 33 353
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,18 0,13 0,04 0,03
XI. XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,18 0,13 0,04 0,03
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,65 1,46 0,38 0,35

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,300 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018-31.12.2018 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 - 1 EUR= 4,2669zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2447 zł

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2019-03-29

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

pią 29, marca 2019 07:28 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 239 941 224 273 56 233 52 836
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 23 091 13 364 5 412 3 148
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 22 945 13 470 5 377 3 173
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 474 20 465 7 142 4 821
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (32 719) (21 412) (7 668) (5 044)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 361 7 729 2 663 1 821
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 9 116 7 238 2 136 1 705
VIII. Aktywa razem 333 925 303 887 77 657 72 859
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 165 399 141 282 38 465 33 873
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,18 0,13  0,04 0,03 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,24 0,14 0,06 0,03
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,74 1,49 0,40 0,36

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,300 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018-31.12.2018 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 - 1 EUR= 4,2669zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2447 zł

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2019-03-29

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

pią 29, marca 2019 07:23 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 174 296 163 743 40 977 38 468
II. Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki za 3 kwartały 11 089 11 391 2 607 2 676
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 11 235 11 341 2 641 2 664
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały 52 429 53 850 12 326 12 651
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały (24 558) (20 234) (5 774) (4 754)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 3 kwartały (56 863) (58 487) (13 369) (13 740)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (28 992) (24 871) (6 816) (5 843)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017 268 851 303 887 62 942 72 859
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017 152 596 141 282 35 725 33 873
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem 0,12 0,12 0,03 0,03
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017 1,61 1,49 0,38 0,36

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2017" dotyczą stanu na dzień 31.12.2017 roku.przez Narodowy Bank Polski: - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2714 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018-30.09.2018 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 - 1 EUR= 4,2535 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-30.09.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2566 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2018-11-16

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

pią 16, listopada 2018 07:44 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 116 757 116 011 27 541 27 313
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 487 8 192 1 766 1 929
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 7 633 8 142 1 800 1 917
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 310 44 119 9 037 10 387
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 067) (9 110) (3 318) (2 145)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (48 749) (48 086) (11 499) (11 321)
VII. Przepływy pieniężne netto, razem (21 506) (13 077) (5 073) (3 079)
VIII. Aktywa razem 259 685 303 887 59 539 72 859
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 148 809 141 282 34 118 33 873
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,08 0,09 0,02 0,02
XI. Wartość księgowa na jedną akcję  1,57 1,49 0,36 0,36

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "półrocze/2017" dotyczą stanu na dzień 31.12.2017 r.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3616 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 – dnia 30.06.2018 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 - 1 EUR = 4,2395 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 – dnia 30.06.2017 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2474 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2018-09-14 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2018-09-14 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 14, września 2018 07:29 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 56 130 56 926 13 433 13 272
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 1 kwartał 4 814 5 363 1 152 1 250
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 20 500 23 781 4 906 5 545
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (7 248) (2 494) (1 735) (581)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (15 263) (19 706) (3 653) (4 594)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  (2 011) 1 581 (481) 369
Aktywa razem na dzień 31.03.2018 i 31.12.2017 279 915 303 887 66 512 72 859
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2018 i 31.12.2017 146 830 141 282 34 889 33 873
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał 0,05 0,06 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2016 i 31.12.2015 1,55 1,49 0,37 0,36

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2017" dotyczą stanu na dzień 31.12.2017 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2085 zł,

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł,

wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018-31.03.2018 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2018 roku- 1 EUR= 4,1784 zł,

- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-31.03.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2017roku  - 1 EUR= 4,2891 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2018-05-15


Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

 

 

wto 15, maja 2018 07:54 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży 162 454 143 767 38 272 32 856
II. Zysk lub strata netto 12 319 15 918 2 902 3 638
III. Całkowite dochody netto 12 425 16 031 2 927 3 664
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 069 12 223 3 786 2 793
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 604) (8 079) (4 383) (1 846)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 472 1 945 1 289 445
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 937 6 089 692 1 392
VIII. Aktywa razem 236 901 210 962 56 799 47 686
IX. Kapitał własny 139 112 126 687 33 353 28 636
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,13 0,17 0,03 0,04
XI. XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,13 0,17 0,03 0,04
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,46 1,33 0,35 0,30

Pełna treść raportu w załącznikach

 Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro 
zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: 


- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 
dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień 
bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł, 


- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 
dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień 
bilansowy 1 EUR= 4,4240 zł, 


- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów 
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 
01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną 
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2447zł, 


- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów 
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 
01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną 
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3757 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2018-03-28

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala Członek Zarządu

 

czw 29, marca 2018 07:42 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 224 273 185 675 52 836 42 433
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 13 364 17 600 3 148 4 022
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 13 470 17 713 3 173 4 048
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 465  14 080 4 821 3 218
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 412) (10 394) (5 044) (2 375)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 729 3 222 1 821 736
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 238 6 908 1 705 1 579
VIII. Aktywa razem 303 877 272 166 72 859 61 520
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 141 282 128 199 33 873 28 978
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,13 0,19  0,03 0,04 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,14 0,19 0,03 0,04
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,49 1,35 0,36 0,31

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 
dzień 31.12.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień 
bilansowy 1 EUR= 4,1709 zł, 

- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 
dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień 
bilansowy 1 EUR= 4,4240 zł, 


- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów 
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 
01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną 
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2447zł, 


- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów 
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 
01.01.2017-31.12.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną 
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3757 zł

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2018-03-28

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

czw 29, marca 2018 07:33 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 163 743 129 922 38 468 29 739
II. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 3 kwartały 11 391 9 592 2 676 2 196
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 11 341 9 491 2 664 2 172
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 850 51 983 12 651 11 899
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 234) (6 459) (4 754) (1 478)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (58 487) (51 616) (13 740) (11 815)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (24 871) (6 092) (5 843) (1 394)
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2017 i 31.12.2016 257 241 272 166 59 697 61 520
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2017 i 31.12.2016 139 306 128 199 32 328 28 978
X. Zysk na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem 0,12 0,10 0,03 0,02
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2017 i 31.12.2016 1,47 1,35 0,34 0,31

Dane prezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2016" dotyczą stanu na dzień 31.12.2016 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3091zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4240zł, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-30.09.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR= 4,2566zł- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-30.09.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3688zł

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-11-14 
wto 14, listopada 2017 07:27 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 116 011 86 495 27 313 19 745
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 192 5 179 1 929 1 182
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 8 142 5 078 1 917 1 159
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 119 35 794 10 387 8 171
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 110) (3 238) (2 145) (739)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (48 086) (42 190) (11 321) (9 631)
VII. Przepływy pieniężne netto, razem (13 077) (9 634) (3 079) (2 199)
VIII. Aktywa razem 227 200 272 166 53 756 61 520
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki 136 105 128 199 32 203 28 978
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,06 0,05 0,02 0,01
XI. Wartość księgowa na jedną akcję  1,43 1,35 0,34 0,31

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "półrocze/2016" dotyczą stanu na dzień 31.12.2016 r.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2265 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4240 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 – dnia 30.06.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017 - 1 EUR = 4,2474 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 – dnia 30.06.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3805 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-08-30 
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-08-30 

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

czw 31, sierpnia 2017 07:29 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem za 1 kwartał 56 926 37 313 13 272 8 566
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 1 kwartał 5 557 2 684 1 296 616
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 23 781 21 342 5 545 4 900
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (2 494) (756) (581) (174)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (19 706) (24 123) (4 594) (5 538)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  1 581 (3 537) 369 (812)
Aktywa razem na dzień 31.03.2017 i 31.12.2016 251 531 272 166 59 607 61 520
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2017 i 31.12.2016 133 562 111 809 31 651 25 273
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał 0,04 0,03 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2017 i 31.12.2016 1,41 1,18 0,33 0,27

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2016" dotyczą stanu na dzień 31.12.2016 roku. Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2017 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy   1 EUR= 4,2198 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy   1 EUR= 4,4240 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017-31.03.2017 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2017  - 1 EUR= 4,2891 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-31.03.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016  - 1 EUR= 4,3559 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2017-05-15


Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala   Członek Zarządu

 

 

pon 15, maja 2017 07:45 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży 143 767 107 927 32 856 25 790
II. Zysk lub strata netto 15 918 5 917 3 638 1 414
III. Całkowite dochody netto 16 031 5 905 3 664 1 411
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 223 7 177 2 793 1 715
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 079) (10 092) (1 846) (2 412)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 945 20 273 445 4 844
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 089 17 358 1 392 4 148
VIII. Aktywa razem 210 962 196 714 47 686 46 185
IX. Kapitał własny 126 687 110 656 28 636 25 978
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,17 0,06  0,04  0,015
XI. XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,17 0,06 0,04 0,015
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,33 1,16 0,3 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

 Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4240 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-31.12.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3757 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-31.12.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1848 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2017-03-17

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Tomasz Rogala Członek Zarządu

 

pon 20, marca 2017 07:45 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 185 675 141 553 42 433 33 826
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 17 600 5 288 4 022 1 264
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 17 713 5 276 4 048 1 261
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 080  7 229 3 218 1 727
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 394) (11 862) (2 375) (2 835)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 222 22 002 736 5 258
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 908 17 369 1 579 4 151
VIII. Aktywa razem 272 166 220 888 61 520 51 833
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej 128 199 109 136 28 978 25 610
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,19 0,06  0,04 0,013 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,18 0,06 0,04 0,013
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,35 1,15 0,31 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4240 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-31.12.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3757 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-31.12.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1848 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2017-03-17

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Tomasz Rogala

pon 20, marca 2017 07:42 Opublikował: Szymon Janucik

Raport kwartalny QSr 3/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały 129 922 106 253 29 739 25 551
II. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 3 kwartały 9 592 2 682 2 196 645
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 9 413 2 718 2 155 654
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 983 41 684 11 899 10 024
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 459) (14 840) (1 478) (3 569)
VI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (51 616) (26 307) (11 815) (6 326)
VII. Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały, razem (6 092) 537 (1 394) 129
VIII. Aktywa razem na dzień 30.09.2016 i 31.12.2015 194 307 220 888 45 062 51 833
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2016 i 31.12.2015 118 636 109 136 27 513 25 610
X. Zysk na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały, razem 0,1 0,03 0,02 0,007
XI. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2016 i 31.12.2015 1,25 1,15 0,29 0,27

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "2015" dotyczą stanu na dzień 31.12.2015 roku. Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,3120 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-30.09.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3688 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-30.09.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1585 zł

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-11-14 
pon 14, listopada 2016 10:24 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 86 495 69 827 18 745 16 890
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 5 179 1 894 1 182 458
III. Całkowite dochody netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 5 078 1 930 1 159 467
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 794 25 242 8 171 6 106
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 238) (10 565) (739) (2 556)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (42 190) (19 879) (9 631) (4 809)
VII. Przepływy pieniężne netto, razem (9 634) (5 202) (2 199) (1 258)
VIII. Aktywa razem 174 233 220 888 39 370 51 833
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki 114 223 109 136 25 810 25 610
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,05 0,02 0,01 0,005
XI. Wartość księgowa na jedną akcję  1,20 1,11 0,27 0,27

 

 Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach "półrocze/2015" dotyczą stanu na dzień 31.12.2015 roku.Do wyliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4255zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-30.06.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016 - 1 EUR= 4,3805 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-30.06.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1341zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu                                   Wojciech Faszczewski   2015-08-30

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

śro 31, sierpnia 2016 14:08 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 37 313 30 448 8 566 7 339
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki za 1 kwartał 2 662 1 794 611 432
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 1 kwartał 21 342 15 943 4 900 3 843
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 1 kwartał (756) (3 983) (174) (960)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 1 kwartał (24 123) (13 097) (5 538) (3 157)
Przepływy pieniężne netto za 1 kwartał razem  (3 537)  (1 137) (812) (274)
Aktywa razem na dzień 31.03.2016 i 31.12.2015 189 889 220 888 44 487 51 833
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 31.03.2016 i 31.12.2015 111 809 109 136 26 195 25 610
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 1 kwartał 0,03 0,02 0,006 0,005
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.03.2016 i 31.12.2015 1,17 1,15 0,27 0,27

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2015" dotyczą stanu na dzień 31.12.2015 roku. Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2016 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy   1 EUR= 4,2684 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy   1 EUR= 4,2615 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016-31.03.2016 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2016  - 1 EUR= 4,3559 zł, - wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-31.03.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015  - 1 EUR= 4 ,1489 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2016-05-13 


Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda   Członek Zarządu/Dyrektor finansowy 

 

 

pią 13, maja 2016 15:01 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży 107 927 91 736 25 790 21 898
II. Zysk lub strata netto 5 917 3 621 1 414 864
III. Całkowite dochody netto 5 905 3 242 1 411 774
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 177  (15 955) 1 715 (3 890)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 092) (10 119) (2 412) (2 415)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 273 9 779 4 844 2 334
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 17 358 (16 295) 4 184 (3 890)
VIII. Aktywa razem 196 714 161 542 46 161 37 900
IX. Kapitał własny 110 656 104 751 25 966 24 576
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,06 0,04  0,01  0,01
XI. XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,06 0,04 0,01 0,01
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,16 1,14 0,27 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 31.12.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1848 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-31.12.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1893zł. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2016-03-17

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda Członek Zarządu

 

pią 18, marca 2016 09:42 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 128 808 116 496 30 780 27 808
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 5 288 3 373 1 264 805
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 5 276 2 994 1 261 715
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 229  (22 901) 1 727 (5 467)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 862) (11 266) (2 835) (2 689)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 002 18 910 5 258 4 514
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 17 369 (15 257) 4 151 (3 642)
VIII. Aktywa razem 220 888 188 084 51 833 44 127
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej 109 136 103 867 25 610 24 369
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,06 0,04  0,01 0,01 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,06 0,03 0,01 0,01
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,15 1,13 0,27 0,26

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2615 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-31.12.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1848 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-31.12.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1893zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2016-03-17

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Krzysztof Homenda

pią 18, marca 2016 09:16 Opublikował: Szymon Janucik

Raport kwartalny QSr 3/2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 106 253 82 701 25 551 19 783
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 2 682 850 645 203
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 684 14 717 10 024 3 521
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 840) (9 299) (3 569) (2 224)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 307) (22 225) (6 326) (5 317)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 537 (16 807) 129 (4 020)
VII. Aktywa razem na dzień 30.09.2015 i 31.12.2014 174 256 188 084 41 112 44 127
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki na dzień 30.09.2015 i 31.12.2014 106 578 103 867 25 145 24 369
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 0,009 0,007 0,002
X. Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2015 i 31.12.2014 1,12 1,13 0,26 0,26

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2014" dotyczą stanu na dzień 31.12.2014 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2386 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-30.09.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1585 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-30.09.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1803 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-11-13 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-11-13 
pią 13, listopada 2015 19:30 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 69 827 55 098 16 890 13 186
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 1 894 408 458 98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 242 11 169 6 106 2 673
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 565) (5 366) (2 556) (1 284)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 879) (19 555) (4 809) (4 680)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (5 202) (13 752) (1 258) (3 291)
VII. Aktywa razem* 171 569 188 084 40 904 44 127
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 105 790 103 867 25 222 24 369
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 0,0045 0,005 0,001
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,11 1,13 0,27 0,26

 

 Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2014" dotyczą stanu na dzień 31.12.2014 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1944zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-30.06.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4,1341zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-30.06.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1784zł.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu                                   Wojciech Faszczewski   2015-08-28

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy   Krzysztof Homenda      2015-08-28  

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pon 31, sierpnia 2015 14:32 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 30 448 25 524 7 339 6 092
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 1794 527 432 126
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 943 258 3843 62
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 983) (1 241) (960) (296)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 097) (6 182) (3 157) (1 476)
Przepływy pieniężne netto razem  (1 137)  (7 165) (274) (1 710)
Aktywa razem 171 445 188 084 41 928 44 127
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 105 650 103 867 25 838 24 369
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,02 0,006 0,005 0,001
Wartość księgowa na jedną akcję. 1,11 1,13 0,27 0,26

 

*Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "2014" dotyczą stanu na dzień 31.12.2014 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2015 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0890 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015-31.03.2015 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2015 - 1 EUR= 4 ,1489 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-31.03.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4 ,1894 zł.

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2015-05-14 


Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda   Członek Zarządu/Dyrektor finansowy 

 

 

pią 15, maja 2015 09:33 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody ze sprzedaży 91 736 93 046  21 898 22 096
II. Zysk lub strata netto 3 621 797 864 189
III. Całkowite dochody netto 3 242 797 774 189
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 955)  11 716 (3 809) 2 782
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 119) (4 649) (2 415) (1 104)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 779 1 166 2 334 277
VII. Przepływy pieniężne netto, razem (16 295) 8 233 (3 890) 1 955
VIII. Aktywa razem 161 542 141 438 37 900 34 104
IX. Kapitał własny 104 751 93 227 24 576 22 480
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,039 0,01  0,01  0,002 
XI. XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,039 0,01 0,01 0,002
XII. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,14 1,12 0,27 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-31.12.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1893zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-31.12.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4,2110zł.

 
   

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2015-03-19

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda Członek Zarządu

 

pią 20, marca 2015 11:45 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 116 496 119 549 27 808 28 390
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 3 373 654 805 155
III. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki 2 994  654  715 155
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (22 901)  10 927 (5 467) 2 595
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 266) (4 572) (2 689) (1 086)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 910 1 852 4 514 440
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 15 257 8 207 (3 642) 1949
VIII. Aktywa razem 188 084 154 582 44 127 37 274
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej 103 867 92 942 24 369 22 411
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,037 0,008  0,01 0,002 
XI. Całkowite dochody netto na 1 akcję 0,032 0,008 0,01 0,002
XII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,13 1,12 0,26 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

  Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2623zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-31.12.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4,1893zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-31.12.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4,2110zł.
   

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2015-03-19

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Krzysztof Homenda

pią 20, marca 2015 10:47 Opublikował: Szymon Janucik

Raport kwartalny QSr 3/2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 82 701 86 277 19 783 20 430
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 850 (970) 203 (230)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 717 35 150 3 521 8 323
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 299) (3 814) (2 224) (903)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 225) (29 725) (5 317) (7 039)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (16 807) 1 611 (4 020) 381
VII. Aktywa razem* 158 725 154 582 38 013 37 274
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki* 102 126 92 942 24 458 22 411
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,009 (0,01) 0,002 (0,00)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,14 1,12 0,27 0,27
Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "3 kwartały narastająco 2013..." dotyczą stanu na dzień 31.12.2013 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1755 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-30.09.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4 ,1803 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-30.09.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4 ,22231 zł.
 
 

Pełna treść raportu w załącznikach

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2014-11-13 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2014-11-13 
pią 14, listopada 2014 09:25 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 55 098 58 764 13 186 13 945
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 408 165 98 39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 169 20 214 2 673 4 797
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 366) (2 328) (1 284) (552)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 555) (21 665) (4 680) (5 141)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (13 752) (3 779) (3 291) (897)
VII. Aktywa razem* 138 965 154 582 33 398 37 274
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 101 657 92 942 24 431 22 411
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,0045 0,002 0,001 0,0005
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,14 1,12 0,27 0,27

 

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2013" dotyczą stanu na dzień 31.12.2013 rokuDo przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2014 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1609 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014-30.06.2014 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2014 - 1 EUR= 4 ,1784 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-30.06.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4 ,21395 zł.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu                                   Wojciech Faszczewski   2014-08-29

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy   Krzysztof Homenda      2014-08-29  

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 29, sierpnia 2014 10:47 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody ze sprzedaży 93 046 102 737  22 096 24 616
II. Zysk lub strata netto 797 2 757 189 661
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 716  11 899 2 782 2 851
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 649) (3 334) (1 104) (799)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 166 4 833 277 1 158
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 8 233 13 398 1 955 3 210
VII. Aktywa razem 141 438 145 020 34 104 35 473
VIII. Kapitał własny 93 277 92 430 22 480 22 609
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,01 0,03  0,00  0,01 
X. Wartość księgowa na jedną akcję                                             1,12 1,11 0,27 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-31.12.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4,2110zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1736zł,

 
   

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2014-02-27

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda Członek Zarządu

 

pią 28, lutego 2014 09:45 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 119 549 128 112 28 390 30 696
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 654 1 895 155 454
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 927  10 445  2 595 2 503
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 572) (5 768) (1 086) (1 382)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 852 9 720  440 2 329
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 8 207 14 397 1 949 3 450
VII. Aktywa razem 154 582 159 438 37 274 39 000
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej 92 942 92 343 22 411 22 588
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,008 0,02  0,00 0,01 
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,12 1,11 0,27 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach

  Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1472zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-31.12.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4,2110zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1736zł 
   

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2013-02-27

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Krzysztof Homenda

pią 28, lutego 2014 09:13 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 58 764 58 992 13 945 13 964
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 165 751 39 178
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 214 21 576 4 797 5 107
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 328) (130) (552) (31)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 665) (12 906) (5 141) (3 055)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (3 779) 8 540 (897) 2 022
VII. Aktywa razem* 129 929 159 438 30 012 39 000
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 92 439 92 343 21 352 22 588
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,002 0,01 0,0005 0,002
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,11 1,11 0,26 0,27

 

 

Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2012" dotyczą stanu na dzień 31.12.2012 Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy1 EUR= 4,3292 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-30.06.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4 ,2140 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-30.06.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4 ,2246 zł.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu                                   Wojciech Faszczewski   2013-08-30 

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy   Krzysztof Homenda      2013-08-30  

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
pią 30, sierpnia 2013 09:09 Opublikował: Szymon Janucik

Raport kwartalny QSr 1/2013

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:26 77229 1616 402
6 985
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 28386568207
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 097
15 8513 138
3 979
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2451605938
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(7 821)(5 724)
(1 874)(1 371)
Przepływy pieniężne netto razem
5 52110 2871 3232 464
Aktywa razem143 373159 43834 32139 000
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki92 626
92 343
22 17322 588
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,00340,0104
0,0010,002
Wartość księgowa na jedną akcję.1,121,11
0,270,27

 

*W przypadku pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (aktywa razem, kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki, wartość księgowa na jedną akcję) dane zostały wykazane na dzień 31.12.2012 r.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2013 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1774 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013-31.03.2013 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4 ,1738 zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.03.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4 ,1750 zł. 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2013-05-14 


Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda   Członek Zarządu/Dyrektor finansowy 

 

 

czw 16, maja 2013 20:04 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R 2012

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1736zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-31.12.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4,1401zł,
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody ze sprzedaży 102 737 81 427 
24 616 19 668
II. Zysk lub strata netto 2 757 8 572 661 2 070
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 899 
(15 169)
2 851 (3 664)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 334)
(13 063)
(799)
(3 155)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 833 3 225 1 158 779
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 13 398 (25 007) 3 210 (6 040)
VII. Aktywa razem 145 020 144 019 35 473
32 607
VIII. Kapitał własny 92 430 89 673
22 609
20 303
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,030,10 
0,01 
0,03 
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,11
1,08 0,27 0,24

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1736zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-31.12.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4,1401zł,

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2013-03-18

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda Członek Zarządu

 

czw 21, marca 2013 09:10 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody ze sprzedaży ogółem
128 112
101 517 30 696 24 520
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki
1 895
8 594
454 2 076
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 445 
(21 217) 
2 503 (5 125)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 768)
(6 685) (1 382)
(1 615)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 720 
3 093 
2 329 747
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 14 397 (24 809) 3 450 (5 992)
VII. Aktywa razem 159 438
156 607 39 000
35 457
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki
92 343
90 362 22 588
20 459
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,020,10 
0,01 
0,03 
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,11 1,09 0,27 0,25

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1736zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-31.12.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4,1401zł,

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2013-03-18

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Krzysztof Homenda

czw 21, marca 2013 08:53 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 89 698 69 831
21 383 17 279
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 571
7 598
136
1 880
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 017
8 142
8 586
2 015
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 984) (4 658) (950) (1 153)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 116) (13 943) (4 557) (3 450)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 12 917
(10 459) 3 079 (2 588)
VII. Aktywa razem* 139 523 156 607 33 916 35 457
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki* 91 019
90 362 22 125 20 459
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,01 0,09 0,00 0,02
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,10
1,09 0,27 0,25
*W przypadku pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (aktywa razem, kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki, wartość księgowa na jedną akcję) dane w III i V kolumnie zostały wykazane na dzień 31.12.2011 r.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=4,1138zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-30.09.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,1948zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-30.09.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4.0413zł.
 
 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2012-11-13 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2012-11-13 
śro 14, listopada 2012 08:43 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 58 992 47 382 13 964 11 943
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:7515 3841781 357
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 5765 6845 107
1 433
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(130)(380)
(31)(96)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 906)(12 670)(3 055)(3 194)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 8 540
(7 336)
2 022
(1 857)
VII. Aktywa razem*127 471156 60729 914
35 457
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki91 198
90 36221 40120 459
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,010,06
0,00,02
X. Wartość księgowa na jedną akcję1,10
1,090,260,25

 

 

*Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2011" dotyczą stanu na dzień 31.12.2011 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2012 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,2613zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012-30.06.2012 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4,2246zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-30.06.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 3,9673zł.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu                                    Wojciech Faszczewski  2012-08-29 

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda     2012-08-29  

 

Pełna treść raportu w załącznikach  

pią 31, sierpnia 2012 08:50 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:29 161 21 312
6 985
5 363
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 865
1 979
207
498
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 851
9 188
3 797
2 312
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej160
(1 566)38
(394)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5 724)(8 204)
(1 371)(2 064)
Przepływy pieniężne netto razem
10 287
(582)
2 464
(146)
Aktywa razem138 302 156 607 33 233 35 457
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki91 227
90 362
21 921 20 459
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,01 0,02
0,0020,006
Wartość księgowa na jedną akcję.1,101,09
0,260,25

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2011-05-09
Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

 

wto 15, maja 2012 12:04 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody ze sprzedaży 81 427
77 319
19 668
19 302
II. Zysk lub strata netto 8 572
1 773
2 070
443
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 169)
18 431
(3 664)
4 601
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 063)
(860)
(3 155)
(215)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 225
(6 378)
779
(1 592)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (25 007)
11 193
(6 040)
2 794
VII. Aktywa razem 144 019 116 606 32 607
29 444
VIII. Kapitał własny 89 673
81 101
20 303
20 478
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,100,02
0,03
0,01
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,08
0,98 0,23 0,25

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-31.12.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,1401zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-31.12.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,00565zł,

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2012-03-15

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

Krzysztof Homenda Członek Zarządu

 

wto 20, marca 2012 09:23 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody ze sprzedaży ogółem
101 517
93 910
24 520
23 444
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki
8 594
1 511
2 076
377
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (21 217)
19 363
(5 125)
4 834
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 685)
(861) (1 615)
(215)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 093
(7 190)
747
(1 795)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (24 809)
11 312
(5 992)
2 824
VII. Aktywa razem 156 607
126 434 35 457
31 925
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki
90 362
81 690 20 459
20 627
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,100,02
0,03
0,00
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,09 0,98 0,25 0,25

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4168zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-31.12.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,1401zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-31.12.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,00565zł,

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2012-03-15

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

Członek Zarządu Krzysztof Homenda

wto 20, marca 2012 09:17 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 68 831 41 566
17 032
10 374
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 7 598
(2 299)
1 880
(574)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 142
12 464
2 015
3 111
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 658) (210) (1 153) (52)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 943) (8 918) (3 450) (2 226)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (10 459)
3 336
(2 588)
833
VII. Aktywa razem* 134 773 126 434 30 552 31 925
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki* 89 368
81 690 20 259 20 627
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,09 (0,03) 0,02 0,01
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,08
0,98 0,24 0,25
*Dane zaprezentowane w wierszach:VII,VIII  i X, w kolumnach "3 kwartały 2010" dotyczą stanu na dzień 31.12.2010 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,4112zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-30.09.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 4,0413zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-30.09.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,0044zł.
 
 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2011-11-14 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2011-11-14 
pon 14, listopada 2011 11:34 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSR 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 47 382 41 566 11 943,14 10 373,82
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:5 384(2 299)
1 357,09
(573,77)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 68412 464
1 432,71
3 110,70
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(380)(210)
(95,78)(52,41)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 670)(8 918)(3 193,61)(2 225,71)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (7 366)
3 336
1 856,68
832,58
VII. Aktywa razem*123 375 126 43430 947,42
31 925,36
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki87 074,00
81 690 21 841,6720 627,23
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,06(0,03)
0,020,01
X. Wartość księgowa na jedną akcję1,05
0,980,260,25


*Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2010" dotyczą stanu na dzień 31.12.2010 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2011 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9866zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-30.06.2011 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 3,9673zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-30.06.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,0068zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

Pełna treść raportu w załącznikach 

śro 31, sierpnia 2011 10:10 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:21 312
18 617
5 363
4 693
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:1 979
(1 415)
498
(357)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 1889 486
2 3122 391
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 566)
(83)(394)
(21)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(8 204)(6 677)
(2 064)(1 683)
Przepływy pieniężne netto razem
(582)2 726
(146)
687
Aktywa razem129 126 126 434
32 186 31 925
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki84 965
81 69021 178 20 627
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,02 (0,02)
0,006(0,004)
Wartość księgowa na jedną akcję.1,02
0,980,260,25

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2011-05-09
Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

 

wto 10, maja 2011 08:28 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
I. Przychody ze sprzedaży 77 319 71 134
19 302 16 357
II. Zysk lub strata netto 1 773
(9 533)
(443)
(2 192)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 431
12 071
4 601
2 776
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (860)
(8 279)
(215)
(1 904)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 378)
(5 910)
(1 592)
(1 359)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 11 193 (2 118)
2 794
(487)
VII. Aktywa razem 116 606 129 329 29 444
31 481
VIII. Kapitał własny 81 101
79 328 20 478 19 310
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,02(0,11)
0,01
(0,03)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 0,98 0,96
0,25 0,23

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1082zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-31.12.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,00565zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009-31.12.2009 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 - 1 EUR= 4.34875zł.

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2010-03-15

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

pon 21, marca 2011 14:42 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
I. Przychody ze sprzedaży ogółem
93 910
88 287
23 444
20 302
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki
1 511
(9 442)
377
(2 171)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 363
12 100
4 834
2 782
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (861)
(8 617) (215)
(1 981)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 190)
(5 626)
(1 795)
(1 294)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 11 312
(2 143)
2 824
(493)
VII. Aktywa razem 126 434 139 761 31 925 34 018
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki
81 690
80 179 20 627
19 517
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 0,02(0,11)
0,00
(0,03)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 0,98 0,97
0,25 0,24

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,9603zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1082zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-31.12.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,00565zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009-31.12.2009 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 - 1 EUR= 4.34875zł.

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2011-03-15

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski

pon 21, marca 2011 14:10 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 63 574 68 774
15 786
15 599
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki (3 705) (6 797)
(925) (1 542)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 710
34 512 5 172 7 828
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (458) (6 221) (114) (1 411)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 862) (27 655) (4 960) (6 273)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 390 636 97 144
VII. Aktywa razem* 119 887 131 604 30 069 32 034
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki* 76 474 82 824 19 181 20 161
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,04) (0,08) (0,01) (0,02)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 0,92 1,00 0,23 0,24

*W przypadku pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (aktywa razem, kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki, wartość księgowa na jedną akcję) dane w trzeciej i piątej kolumnie zostały wykazane na dzień 31.12.2009 r.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 3,987zł,- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1082zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-30.09.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,0044zł,- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009-30.09.2009 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 - 1 EUR= 4.4089zł. 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2010-11-15

Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

 

pon 15, listopada 2010 13:16 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSR 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2010 półrocze /2009* półrocze / 2010 półrocze /2009*
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 41 566 49 034
10 374 10 826
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:(2 299)(2 805)
(573,77)(619,29)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 464
26 839
3 111
5 925
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(210)(2 123)
(52,41)(468,71)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(8 918)(21 820)(2 225,71)(4 817,40)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 3 336
2 896
833
639
VII. Aktywa razem 123 123139 75129 69834 018
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki77 880
80 179 18 78519 517
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,03)(0,03)
(0,01)(0,01)
X. Wartość księgowa na jedną akcję0,94
0,97
0,230,24


*Dane zaprezentowane w wierszach: VII,VIII i X, w kolumnach "półrocze/2009" dotyczą stanu na dzień 31.12.2009 roku.
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2010 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1458zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1082zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-30.06.2010 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 4,0068zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009-30.06.2009 r. według kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 - 1 EUR= 4,5294zł.

 

Pełna treść raportu w załącznikach 

śro 01, września 2010 11:09 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:18 617
24 9404 693
5 422
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:(1 415)
329(357)
72
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 486
19 707
2 391
4 285
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(83)
(116)(21)
(25)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 677)(10 073 )
(1 683)(2 190)
Przepływy pieniężne netto.2 7269 518
687
2 069
Aktywa razem129 576 139 751 33 550
34 018
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki78 764
80 179
20 394
19 517
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. (0,02) 0,004(0,004)0,001
Wartość księgowa na jedną akcję.0,95
0,97
0,250,24

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2010-05-17
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

czw 20, maja 2010 09:02 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS2009

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2009 2008 2009 2008
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 88 287
92 569
20 302
26 208
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki (9 442)
(1 825)
(2 171)
(517)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 100 (21 951)
2 782
(6 215)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 617)
753 (1 981)
213
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 626)
(191) (1 294)
(54)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (2 143)
(21 389) (493)
(6 056)
VII. Aktywa razem 139 751
149 324 34 018
35 789
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 80 179
89 621 19 517
21 479
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: (0,11)
(0,02) (0,03)
(0,01)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 0,97 1,08 0,24 0,26

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2010-03-19

Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

pon 22, marca 2010 15:54 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R2009

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2009 2008 2009 2008
I. Przychody ze sprzedaży 71 134 81 204
16 357
22 990
II. Zysk lub strata netto (9 533)
(1 634)
(2 192)
(463)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 071
(22 548)
2 776
(6 384)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 279)
968
(1 904)
274
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 910)
212
(1 359)
60
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (2 118)
(21 368)
(487)
(6 050)
VII. Aktywa razem 129 329
140 030 31481 33 561
VIII. Kapitał własny 79 328
88 861
19 310
21 297
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 (0,11)(0,02)
(0,03)
(0,01)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 0,96 1,07 0,23 0,26

Pełna treść raportu w załącznikach

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r. - według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy - 1 EUR=4,1082 zł;- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2008 r. - według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy - 1 EUR=4,1724 zł;- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 - 1 EUR= 4,3487 zł;- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2008 - 1 EUR= 3,5321 zł.

 
  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2010-03-19

Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

pon 22, marca 2010 14:59 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2009

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 68 774
70 413
15 599
20 560
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki (6 797) (2 335)
(1 542) (682)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 512
(6 955)
(7 828) (2 031)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 221) (400)
(1 411) (117)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 655) (25 054) (6 273) (7 316)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 636
(32 409)
144
(9 463)
VII. Aktywa razem na dzień 30.09.2009 i 31.12.2008
131 604 149 324
31 167 35 789
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 30.09.2009 i 31.12.2009
82 824 89 621
19 614
21 479
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,08) (0,03) (0,02) (0,01)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1
1,08 0,24 0,26

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2009-11-16
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

wto 17, listopada 2009 08:52 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2009

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2009 półrocze /2008* półrocze / 2009 półrocze /2008*
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 49 034
50 518
10 826 14 527
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:(2 805)(723)
(619)(208)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(26 839)(14 835)
5 925
(4 266)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 123)(307)
(469)(88)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(21 820)(21 332)(4 817)(6 134)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 2 896
(36 474)
639
(10 488)
VII. Aktywa razem 129 847149 32429 051
35 789
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki86 81689 621
19 424
21 479
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,03)(0,01)
(0,01)0,00
X. Wartość księgowa na jedną akcję1,05
1,080,230,26


*Pozycje: I, II, III, IV, V, VI i
IX prezentowane są na 30.06.2008 r., natomiast pozycje: VII, VIII i X na
dzień 31.12.2008 r.Powyższa tabela zawiera dane
finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.Do
przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano
następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:-
wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
na dzień 30.06.2009 według średniego kursu obowiązującego na dzień
bilansowy (1 EUR= 4,4696 zł)- wybrane pozycje ze
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2008
według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,1724
zł),- wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres 01.01.2009-30.06.2009 według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2009 (1EUR=
4,5294zł)- wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres 01.01.2008-30.06.2008 według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2008 (1EUR= 3,4776
zł)

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2009-08-31
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

wto 01, września 2009 16:42 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2009

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-311 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-311 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:24 94024 814
5 422
6 975
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:329 327
72
92
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 707
(12 382)
4 285
(3 481)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(116)
(52)(25)
(15)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(10 073)(9 903)
(2 190)(2 784)
Przepływy pieniężne netto.9 518
(22 337)
2 069
(6 279)
Aktywa razem139 236 149 64229 616
42 442
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki89 950 83 680
19 133
23 734
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,004 0,0040,0010,001
Wartość księgowa na jedną akcję.1,0841,0080,2310,286
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży20 463 21 638
4 449
6 083
Zysk (strata) netto 231
367
50
103
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 257
(12 882)
4 187
3 621
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(73) (37) (16) (10)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(9 688) (9 508) (2 106) (2 673)
Przepływy pieniężne netto, razem9 496
(22 427)
2 065
(6 304)
Aktywa razem130 668 141 142 27 794
40 031
Kapitał własny89 092 82 769
18 951
23 475
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,004 
0,004 0,0009
0,0011
Wartość księgowa na jedną akcję
1,071,000,230,28

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-05-12
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

pon 18, maja 2009 11:15 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2008

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2008 2007 2008 2007
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 92 569
117 910 26 208
31 220
II. - przychody z działalności kontynuowanej 92 569 91 581 26 208 24 248
III. - przychody z działalności zaniechanej -
26 329
-
6 971
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: (1 825)
62 396
(517)
16 521
V. - zysk netto z działalności kontynuowanej (1 825)
64 689
(517)
17 128
VI. - zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -
(2 293)
-
(607)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (21 951) (812)
(6 215) (215)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 753
121 805
213
32 251
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (191) (95 290)
(54) (25 230)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: (21 389)
25 703
(6 056)
6 806
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej 21 389
27 168
(6 056)
7 193
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej -
(1 465)
-
(388)
XIII. Aktywa razem, w tym: 149 324 171 630
35 789
47 915
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 89 621 88 847
21 479  28 804
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: (0,02)
(0,24) (0,01)
(0,06)
XVIII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (0,02)
(0,22) (0,01)
(0,06)
XIX. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej -
(0,02) -
(0,01)
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 1,08
1,07 0,26 0,30

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2009-03-30
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
sob 04, kwietnia 2009 18:01 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R 2008

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2008 2007 2008 2007
I. Przychody ze sprzedaży 81 204
77 726
22 990
20 580
II. Zysk lub strata netto, w tym; (1 634)
75 379
(463)
19 958
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (22 548)
(4 035)
(6 384)
(1 068)
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 968
122 638
274
32 471
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 212
(94 367)
60
(24 986)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (21 368) 24 236
(6 050)
6 417
VII. Aktywa razem 140 030
162 341 33 561
45 321
VIII. Kapitał własny 88 861
87 896
21 297
24 538
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
 (0,02)0,91
(0,01)
0,24
X. Wartość księgowa na jedną akcję 1,07 1,06 0,26 0,30

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2009-03-30
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
czw 02, kwietnia 2009 17:15 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2008

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 20078-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:81 204
77 726
22 990
20 580
Zysk lub strata netto (1 595)
75 379(452)19 958
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(22 548) (4 035)
(6 384)
(1 068)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej968
122 638
274
32 471
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej212
(94 367)60
(24 986)
Przepływy pieniężne netto, razem (21 368)
24 236
(6 050)
6 417
Aktywa razem140 021
162 341
33 559
45 321
Kapitał własny 88 900
87 896
21 307
24 538
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,02)(0,13)(0,01)
0,24
Wartość księgowa na jedną akcję
1,071,06
0,26
0,30
 
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
92 569
117 910
19 656
23 415
Przychody z działalności kontynuowanej
92 569
91 581
19 656
18 186
Przychody z działalności zaniechanej
 - 26 329 - 5 228
 Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki, w tym:
 (1 795)
 62 396 (381) 12 391
 Zysk netto z działalności kontynuowanej (1 795)
 64 689  (381) 12 846
 Zysk netto z działalności zaniechanej
  (2 293)
  (455)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(21 952) (812)(4 661)
(161)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej753
121 805
160
24 188
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(191) (95 290)
(41)
(18 923)
Przepływy pieniężne netto, razem, w tym:
(21 390) 25 703
(4 542)
5 104
Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej
(21 390)
27 168
(4 542)
5 395
Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej
 (1 465)
 (291)
Aktywa razem w tym:
149 296 171 630
43 804 45 435
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki89 651 88 847
26 304 23 520
Zysk, strata przypadająca na jedną akcję zwykłą, w tym:
(0,02)
(0,24)
(0,00)
(0,05)
Zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej
(0,02)
(0,22)
(0,00)
(0,04)
 Zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej  (0,02)
 (0,00)
 Wartość księgowa na jedną akcję
1,08
1,07
0,32
0,28

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-02-27
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

pon 02, marca 2009 08:18 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2008

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 70 413
90 654 20 560
23 661
II. - przychody z działalności kontynuowanej 70 413
64 325
20 560
16 789
III. - przychody z działalności zaniechanej   26 329   6 872
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: (2 335) 60 690 (682) 15 840
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej (2 335) 62 983 (682) 16 439
VI. - zysk netto z działalności zaniechanej   (2 293)   (598)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 955) 15 955 (2 031) 4 164
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (400) 121 979 (117) 31 837
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 054) (24 974) (7 316) (6 471)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: (32 409) 113 140 (9 463) 29 530
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej (32 409) 114 605 (9 463) 29 912
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej   (1 465)   (382)
XIII. Aktywa razem 131 519 249 102 38 588 65 944
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 82 292 182 046 24 145 48 192
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: (0,03) 0,54 (0,01) 0,132
XVI. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej (0,01) 0,53 (0,003) 0,14
XVII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej   (0,02)   (0,01)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,99 1,56 0,29 0,41
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 61 614 54 242
17 991 14 157
XX. Zysk lub strata netto (2 204) 73 660 (644) 19 226
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 169) 14 476 (2 677) 3 778
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (262) 122 796 (77) 32 050
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23 020) (22 468) (6 722) (5 864)
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem (32 451) 114 804 (9 476) 29 964
XXV. Aktywa razem 124 062 241 245 36 400 63 864
XXVI. Kapitał własny 81 472 181 082 23 904 47 937
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,03) 0,63 (0,01) 0,16
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,98 1,55 0,29 0,41

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-11-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

wto 18, listopada 2008 13:04 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2008

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2008 półrocze /2007 półrocze / 2008 półrocze /2007
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 50 518 69 140 14 527 17 965
II. - przychody z działalności kontynuwanej50 51842 81114 52711 124
III. - przychody z działalności zaniechanej 26 32906 841
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:(723)59 448(208)15 447
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej(723)61 741(208)16 042
VI. - zysk netto z działalności zaniechanej (2 293)-(596)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(14 835)11 200(4 266)2 910
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(307)123 755(88)32 156
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(21 332)(25 418)(6 134)(6 604)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym:(36 474)109 537(10 488)28 461
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej(36 474)111 002(10 488)28 842
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej (1 465)-(381)
XIII. Aktywa razem, w tym:127 440237 20337 99462 989
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki78 608180 80423 43648 012
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym:(0,009)0,508(0,003)0,132
XVI. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej(0,009)0,528(0,003)0,137
XVII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (0,020)0,000(0,005)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję0,951,550,280,41
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży44 40036 36412 7679 449
XX. Zysk lub strata netto(632)72 535(182)18 847
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(16 520)9 693(4 750)2 519
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(263)124 457(76)32 338
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(19 647)(22 956)(5 650)(5 965)
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem(36 430)111 194(10 476)28 892
XXV. Aktywa razem120 668230 35435 97561 170
XXVI. Kapitał własny77 748179 95723 17947 787
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(0,01)0,62(0,00)0,16
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję0,941,540,280,41

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-08-26
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

pon 29, września 2008 17:06 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2008

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 50 518 69 140 14 527 17 965
II. - przychody z działalności kontynuwanej 50 518 42 811 14 527 11 124
III. - przychody z działalności zaniechanej   26 329   6 841
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: (728) 59 448 (209) 15 447
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej (728) 61 741 (209) 16 042
VI. - zysk netto z działalności zaniechanej   (2 293)   (596)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 835) 11 200 (4 266) 2 910
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (307) 123755 (88) 32 156
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 332) (25 418) (6 134) (6 604)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: (36 474) 109 537 (10 488) 28 461
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej (36 474) 111 002 (10 488) 28 842
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej   (1465)   (381)
XIII. Aktywa razem 127 442 237 203 37 995 62 989
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 78 603 180 804 23 434 48 012
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: (0,01) 0,51 (0,003) 0,132
XVI. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej (0,01) 0,53 (0,003) 0,137
XVII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej   (0,02)   (0,005)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,95 1,55 0,28 0,41
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 44 400 36 364 12 767 9 449
XX. Zysk lub strata netto (632) 72 535 (182) 18 847
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (16 520) 9 693 (4 750) 2 519
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (263) 124 457 (76) 32 338
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 647) (22 956) (5 650) (5 965)
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem (36 430) 111 194 (10 476) 28 892
XXV. Aktywa razem 120 668 230 354 35 975 61 170
XXVI. Kapitał własny 77 748 179 957 23 179 47 787
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,01) 0,62 (0,00) 0,16
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,94 1,54 0,28 0,41

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-08-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

czw 14, sierpnia 2008 17:02 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2008

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2008
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-311 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-311 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-311 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:24 814
41 481
6 975
10 619
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:327
2 042
92
523
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(12 382 )
15 906
(3 481)
4 072
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(52)
(1 277)(14)
(327)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(9 903)(10 403)
(2 784)(2 663)
Przepływy pieniężne netto.(22 337) 4 226 (6 279) 1 082
Aktywa razem149 642211 24342 44254 592
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki83 680123 398 23 734 31 890
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. 0,004 0,0170,0010,004
Wartość księgowa na jedną akcję.1,01
1,050,29
0,27
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży21 638
19 220
6 083
4 920
Zysk (strata) netto 367
2 686
103
688
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(12 882) 13 443  (3 621) 3 441
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(37) (874) (10) (224)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(9 508) (8 899) (2 673) (2 278)
Przepływy pieniężne netto, razem(22 427) 3 670 (6 304) 939
Aktywa razem141 142
176 768 40 031 45 682
Kapitał własny82 769124 954 
23 475 32 292
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,004 
0,02 0,00
0,01
Wartość księgowa na jedną akcję
1,001,070,280,28

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-05-12
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

czw 15, maja 2008 11:52 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2007

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2007 2006 2007 2006
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 117 910 188 346 31 220
48 207
II. - przychody z działalności kontynuowanej 91 581
95 247 24 248
24 378
III. - przychody z działalności zaniechanej 26 329
93 099
6 971
23 829
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 62 396 7 620
16 521 1 950
V. - zysk netto z działalności kontynuowanej 64 689
1 513
17 128
387
VI. - zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (2 293) 6 107
(607) 1 563
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (812) 19 767 (215) 5 059
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 121 805
(22 964)
32 251 (5 878)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (95 290) 7 411
(25 230) 1 897
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: 25 703
4 214
6 806 1 079
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej 27 168 3 601
7 193
922
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej (1 465)
613
(388)
157
XIII. Aktywa razem, w tym: 171 630 219 206 47 915
57 216
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 88 847 121 356 24 804 31 676
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: (0,24)
0,07
(0,06)
(0,02)
XVIII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (0,22)
0,01
0,33 (0,07)
XIX. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (0,02)
0,05
(0,01)
0,01
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 0,76
1,04
0,21
0,27

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-04-04
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pon 07, kwietnia 2008 09:30 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R2007

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2007 2006 2007 2006
I. Przychody ze sprzedaży 77 726 77 324
20 580
19 791
II. Zysk lub strata netto, w tym; 1 903 (253) 488 (63)
zysk ze zbycia udziałów w spółce Browar Łomża 70 615
  18 697
 
Zysk(strata) na jedną akcję
(0,13)
0,02
(0,03)
0,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 035)
9 579
(1 068)
2 457
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 122 638
(15 286)
(32 471) (3 912)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (94 367)
9 165
(24 986)
2 346
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 24 236
3 458
6 417
885
VII. Aktywa razem 162 341
182 239 45 321 47 567
VIII. Kapitał własny 122 268 105 519 31 914 27 338
IX. Wartość księgowa na jedną akcję 1,06 1,05 0,30 0,27

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-03-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
wto 25, marca 2008 12:51 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2007

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2007
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:117 918
188 346
31 222
48 207
- przychody z działalności kontynuowanej91 589
95 247
24 250
24 378
- przychody z działalności zaniechanej26 32993 099
6 97123 829
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:63 031
7 620
16 689
1 950
- zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej65 324
1 513
17 296
387
- zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(2 293)6 107
(607)1 563
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 950)
19 767
(1 046)
8 679
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej121 805(22 964)32 251
(5 878)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(95 290)7 411
(25 230)1 897
Przepływy pieniężne netto, razem, w tym:22 565
4 214
5 975
1 079
- Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej24 030
3 601
6 363
922
- Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej(1465)(35)(382)(9)
Aktywa razem249 102203 19265 94451 008
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki182 046117 05048 19229 384
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym:0,520,030,140,01
- zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej(0,02)0,05(0,01)0,01
 
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży77 734
77 324
20 582
19 791
Zysk (strata) netto, w tym76 012
1 903
20 126
487
- zysk ze zbycia udziałów w spółce Browar Łomża70 615   
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 035)
9 579
(1 068)
2 452
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej122638(15 286)32471(3 912)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(94 367)9 165
(24 986)
2 346
Przepływy pieniężne netto, razem24  236
3 458
6 417
885
Aktywa razem162 300
241 245
45 310
62 969
Kapitał własny88 529
122 268
24 715
31 914
Wartość księgowa na jedną akcję
1,07
1,05
0,30
0,27

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2008-02-27
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

pon 03, marca 2008 08:49 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2007
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.zł PLNw tys.EUR EURO
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-303 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-303 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:90 654138 95223 66135 377
- przychody z działalności kontynuowanej64 32565 05616 78916 563
- przychody z działalności zaniechanej26 32973 8966 87218 814
Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym:60 690331515 840844
- zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej62 983(2646)16 439(674)
- zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(2 293)5961(598)1 518
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 95534 0894 1648 679
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej121 979(22615)31 837(5 758)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(24 794)(13405)(6 471)(3 413)
Przepływy pieniężne netto, razem, w tym:113140(1931)29 530(492)
- Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej114 605(1896)29 912(483)
- Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej(1465)(35)(382)(9)
Aktywa razem249 102203 19265 94451 008
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki182 046117 05048 19229 384
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym:0,520,030,140,01
- zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej0,54(0,02)0,14(0,01)
- zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej(0,02)0,05(0,01)0,01
Wartość księgowa na jedną akcję1,561,000,410,25
dane dotycz¹ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży54 24252 43814 15713 351
Zysk (strata) netto, w tym73 660(2766)19 226(704)
- zysk ze zbycia udziałów w spółce Browar Łomża70 615   
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 47621 5903 7785 497
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej122 796(15168)32 050(3 862)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(22 468)(8 457)(5 864)(2 153)
Przepływy pieniężne netto, razem114 804(2035)29 964(518)
Aktywa razem241 245162 01463 86440 671
Kapitał własny181 082112 74147 93728 302
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,63(0,02)0,16(0,01)
Wartość księgowa na jedną akcję1,550,960,410,24

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-11-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

 

śro 14, listopada 2007 17:00 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2007

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2007

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 69 140 91 194 17 965 23 382
II. - przychody z działalności kontynuwanej 42 811 45 228 11 124 11 596
III. - przychody z działalności zaniechanej 26 329 45 966 6 841 11 786
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 59 443 3783 15 445 970
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej 61 736 (862) 16 041 (221)
VI. - zysk netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży (2 293) 4645 (596) 1 191
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 200 26 089 2 910 6 689
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 123755 (8712) 32 156 (2 234)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 418) (16046) (6 604) (4 114)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: 109537 1331 28 461 341
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej 111 002 (1031) 28 842 (265)
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej (1465) 2362 (381) 606
XIII. Aktywa razem 237 203 211 243 62 989 52 244
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 180 799 117 519 48 011 29 064
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: 50,81 3,23 13,20 0,83
XVI. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej 52,77 (0,74) 13,71 (0,19)
XVII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (1,96) 3,97 (0,51) 1,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 154,53 100,44 41,03 24,84
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 36 364 36 748 9 449 9 422
XX. Zysk lub strata netto, w tym: 72 530 (969) 18 846 (2480
XXI. zysk ze zbycia udziałów w spółce Browar Łomża 70 615      
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 693 14 627 2 519 3 750
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 124 457 (1842) 32 338 (472)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 956) (13 725) (5 965) (3 519)
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 111194 (940) 28 892 (241)
XXVI. Aktywa razem 230 354 151 038 61 170 37 354
XXVII. Kapitał własny 179 952 114 537 47 786 28 327
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 61,99 (0,83) 16,11 (0,21)
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję 153,81 97,89 40,84 24,21

 

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-09-24
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
sob 29, września 2007 17:01 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2007

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 69 140 91 194 17 965 23 382
II. - przychody z działalności kontynuwanej 42 811 45 228 11 124 11 596
III. - przychody z działalności zaniechanej 26 329 45 966 6 841 11 786
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 59 443 3783 15 445 970
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej 61 736 (862) 16 041 (221)
VI. - zysk netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży (2 293) 4645 (596) 1 191
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 200 26 089 2 910 6 689
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 123755 (8712) 32 156 (2 234)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 418) (16046) (6 604) (4 114)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: 109537 1331 28 461 341
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej 111 002 (1031) 28 842 (265)
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej (1465) 2362 (381) 606
XIII. Aktywa razem 237 203 211 243 62 989 52 244
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 180 799 117 519 48 011 29 064
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: 50,81 3,23 13,20 0,83
XVI. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej 52,77 (0,74) 13,71 (0,19)
XVII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (1,96) 3,97 (0,51) 1,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 154,53 100,44 41,03 24,84
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 36 364 36 748 9 449 9 422
XX. Zysk lub strata netto, w tym: 72 530 (969) 18 846 (2480
XXI. zysk ze zbycia udziałów w spółce Browar Łomża 70 615      
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 693 14 627 2 519 3 750
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 124 457 (1842) 32 338 (472)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 956) (13 725) (5 965) (3 519)
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 111194 (940) 28 892 (241)
XXVI. Aktywa razem 230 354 151 038 61 170 37 354
XXVII. Kapitał własny 179 952 114 537 47 786 28 327
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 61,99 (0,83) 16,11 (0,21)
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję 153,81 97,89 40,84 24,21

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-08-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
wto 14, sierpnia 2007 18:00 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 41 481 39 609 10 619 10 300
II. - przychody z działalności kontynuwanej 22 582 21 572 5 781 5 610
III. - przychody z działalności przeznaczonej do sprzedaży 18 899 18 037 4 838 4 690
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 2 042 1464 523 381
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej 2 750 433 704 113
VI. - zysk netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży (708) 1031 (181) 268
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 906 13 909 4 072 3 617
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1277) (2502) (327) (651)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 403) (8712) (2 663) (2 265)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: 4226 2695 1 082 701
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej 3 505 435 897 113
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży 721 2260 185 588
XIII. Aktywa razem, w tym: 211 243 194 280 54 592 49 364
XIV. - aktywa z działalności kontynuwanej 128 997 194 280 33 337 49 364
XV. - aktywa z działalności przeznaczonej do sprzedaży 82 246   21 255  
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 123 398 115 200 31 890 29 271
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: 1,75 1,25 0,45 0,33
XVIII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej 2,35 0,37 0,60 0,10
XIX. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności przeznaczonej do sprzedaży (0,61) 0,88 -0,15 0,23
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XX. Przychody ze sprzedaży 19 220 16 808 4 920 4 371
XXI. Zysk lub strata netto 2 686 316 688 82
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 443 8 049 3 441 2 093
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (874) (135) (224) (35)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 899) (7 422) (2 278 (1 930)
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 3670 492 939 128
XXVI. Aktywa razem 176 768 144 608 45 682 36 743
XXVII. Kapitał własny 124 954 105 835 32 292 26 891
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,30 0,27 0,59 0,07
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję 106,80 90,46 27,60 22,98

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-05-14
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
wto 15, maja 2007 08:45 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2006 2005 2006 2005
I. Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 188 346 176 591 48 305 43 893
II. - przychody z działalności kontynuwanej 95 247 84 416 24 428 20 982
III. - przychody z działalności przeznaczonej do sprzedaży 93 099 92 175 23 877 22 911
IV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki, w tym: 7 620 7349 1 954 1 827
V. - zysk netto z działalności kontynuwanej 1 513 (331) 388 (82)
VI. - zysk netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży 6 107 7680 1 566 1 909
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 767 17 576 5 070 4 369
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22964) (5478) (5 890) (1 362)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 411 (8110) 1 901 (2 016)
X. Przepływy pieniężne netto, razem, w tym: 4214 3988 1 081 991
XI. - Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuwanej 3 601 3492 924 868
XII. - Przepływy pieniężne netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży 613 496 157 123
XIII. Aktywa razem, w tym: 219 206 203 350 57 216 52 684
XIV. - aktywa z działalności kontynuwanej 136 825 203 350 35 713 52 684
XV. - aktywa z działalności przeznaczonej do sprzedaży 82 381   21 503 0
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 121 327 113 736 31 668 29 467
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym: 6,51 6,28 1,67 1,56
XVIII. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuwanej 1,29 (0,28) 0,33 (0,07)
XIX. - zysk na jedną akcję zwykłą z działalności przeznaczonej do sprzedaży 5,22 6,56 1,34 1,63
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 103,70 97,21 27,07 25,19

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-04-27
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pon 30, kwietnia 2007 08:46 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R 2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2006 2005 2006 2005
I. Przychody ze sprzedaży 77 324 68 388 19 831 16 998
II. Zysk lub strata netto 1 903 (253) 488 (63)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 579 1 770 2 457 440
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 286) (584) (3 920) (145)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 165 2 371 2 351 589
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 3458 3557 887 884
VII. Aktywa razem 183 239 153 658 47 828 39 810
VIII. Kapitał własny 122 268 105 519 31 914 27 338
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,63 (0,22) 0,42 (0,05)
X. Wartość księgowa na jedną akcję 104,50 90,19 27,28 23,37

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-03-28
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pią 30, marca 2007 08:40 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 186 441 175 224 47 816 43 552
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 591 7349 1 947 1 827
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 691 17 576 5 050 4 369
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 887) (5478) (5 870) (1 362)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 411 (8 110) 1 901 (2 016)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 4215 3988 1 081 991
VII. Aktywa razem 212 812 203 351 55 547 52 684
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 121 327 113 736 31 668 29 467
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6,49 6,28 1,66 1,56
X. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 103,70 97,21 27,07 25,19
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XI. Przychody ze sprzedaży 77 324 68 388 19 831 16 998
XII. Zysk lub strata netto 1 782 (253) 457 (63)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 579 1 770 2 457 440
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 286) (584) (3 920) (145)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 165 2 371 2 351 589
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem 3458 3557 887 884
XVII. Aktywa razem 176 845 153 658 46 159 39 810
XVIII. Kapitał własny 122 147 105 519 31 882 27 338
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,52 (0,22) 0,39 (0,05)
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 104,40 90,19 27,25 23,37

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2007-02-27
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
śro 28, lutego 2007 17:00 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kw. QSr 3/2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 138 952 132 832 35 473 32 731
II. Zysk lub strata netto przypadajaca akcjonariuszom PEPEES 3 315 8 203 846 2 021
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 089 36 179 8 703 8 915
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 615) (2 803) (5 773) (691)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 405) (28 536) (3 422) (7 031)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (1 931) 4 840 (492) 1 193
VII. Aktywa razem 203 192 194 250 51 008 49 597
VIII. Kapitał własny przypadajacy akcjonariuszom PEPEES 117 050 114 590 29 384 29 258
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,83 7,01 0,72 1,73
X. Wartość księgowa na jedną akcję 100,04 97,94 25,11 25,01
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XI. Przychody ze sprzedaży 52 438 49 717 13 387 12 251
XII. Zysk lub strata netto (2 766) (202) (706) (50)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 590 19 225 5 512 4 737
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 168) (338) (3 872) (83)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 457) (17 994) (2 159) (4 434)
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem (2035) 893 (520) 220
XVII. Aktywa razem 162 014 144 482 40 671 36 890
XVIII. Kapitał własny 112 741 105 570 28 302 26 955
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (2,36) (0,17) (0,60) (0,04)
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 96,36 90,23 24,19 23,04

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2006 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0434 zł)- wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2005 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0401 zł),- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2006-30.06.2006 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2006 (1EUR= 3,9002 zł)- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2005-30.06.2005 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2005 (1EUR= 4,0805 zł)

Pełna treść raportu w załącznikach


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data autoryzacji 2006-11-13
Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
Adam Karaś Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
wto 14, listopada 2006 09:34 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2006 półrocze /2005 półrocze / 2006 półrocze /2005
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 91194 85084 23 382 20 851
II. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom PEPEES 3783 5624 970 1 378
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26089 22447 6 689 5 501
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8712) (1383) (2 234) (339)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16046) (20428) (4 114) (5 006)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 1331 636 341 156
VII. Aktywa razem 196668 199021 48 639 49 261
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom PEPEES 117477 111918 29 054 27 702
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 3,23 4,81 0,83 1,18
X. Wartość księgowa na jedną akcję 100,41 95,66 24,83 23,68
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XI. Przychody ze sprzedaży 36748 34639 9 422 8 489
XII. Zysk (strata) netto (969) 1392 (248) 341
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14627 11089 3 750 2 718
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1842) 105 (472) 26
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13725) (12919) (3 519) (3 166)
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem (940) (1725) (241) (423)
XVII. Aktywa razem 151038 147005 37 354 36 386
XVIII. Kapitał własny 114493 107069 28 316 26 502
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,83) 1,19 (0,21) 0,29
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 97,86 91,51 24,20 22,65


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: - wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2006 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0434 zł) - wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2005 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0401 zł), - wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2006-30.06.2006 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2006 (1EUR= 3,9002 zł) - wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2005-30.06.2005 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2005 (1EUR= 4,0805 zł)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 29.09.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pią 29, września 2006 08:06 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży91 543 85 084 23 471 20 851
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 547 5 604 909 1 373
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 986 22 447 6 663 5 501
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 607) (1 383) (2 207) (339)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 047) (20 428) (4 114) (5 006)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 332 636 342 156
VII. Aktywa razem 196 168 199 021 48 516 49 261
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 117 207 111 852 28 897 27 685
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3,03 4,79 0,78 1,17
X. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 100,18 95,60 24,78 23,66
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XI. Przychody ze sprzedaży 37 096 34 639 9 511 8 489
XII. Zysk lub strata netto (666) 1374 (171) 337
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 644 11 089 3 755 2 718
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1858) 105 (476) 26
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 726) (12 919) (3 519) (3 166)
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem (940) (1725) (241) (423)
XVII. Aktywa razem 139 012 147 005 34 380 36 386
XVIII. Kapitał własny 104 775 107 005 25 913 26 486
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,57) 1,17 (0,15) 0,29
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 89,55 91,46 22,15 22,64


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:- wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2006 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0434 zł)- wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2005 według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR= 4,0401 zł),- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2006-30.06.2006 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2006 (1EUR= 3,9002 zł)- wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres 01.01.2005-30.06.2005 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2005 (1EUR= 4,0805 zł)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 11.08.2006

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pon 14, sierpnia 2006 09:37 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2006

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży39 609 34 062 10 300 8 483
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 464 783 381 195
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 909 11 253 3 617 2 802
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 502) (839) (651) (209)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 712) (7 912) (2 265) (1 970)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 2 695 2 502 701 623
VII. Aktywa razem 194 931 195 617 49 529 47 902
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 115 850 107 720 29 436 26 378
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1,25 0,67 0,33 0,17
X. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 99,02 92,07 25,16 22,55
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XI. Przychody ze sprzedaży 16 808 16 043 4 371 3 995
XII. Zysk lub strata netto 316 12 82 3
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 049 6 567 2 093 1 635
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(135) (1 299) (35) (324)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 422) (4 812) (1 930) (1 198)
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem 492 456 128 114
XVII. Aktywa razem 145 256 151 716 36 907 37 152
XVIII. Kapitał własny 106 483 106 332 27 056 26 038
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,27 0,01 0,07 0,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 91,01 90,88 23,12 22,25


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na euro zgodnie z par. 89 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744. Pozycje bilansu zostały przeliczone wg następujących kursów:31.03.2006 - 3,9357, 31.03.2005 - 4,0837. Pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według poniższych kursów:01.01.-31.03.2006 - 3,8456; 01.01-31.03.2005 - 4,0153
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 13.05.2006

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu / Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
pon 15, maja 2006 09:10 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport roczny RS 2005

Skonsolidowany raport roczny RS (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U.Nr 209, poz. 1744) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF.
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2005 2004 2005 2004
I. Przychody ze sprzedaży 175 224 178 846 43 553 39 583
II. Zysk lub strata netto przypadajacy na akcjonariuszy spółki 7 449 8 288 1 851 1 834
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 576 19 643 4 369 4 348
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 478) (17 928) (1 362) (3 968)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 110) (6 292) (2 016) (1 393)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 3 988 (4 577) 991 (1 013)
VII. Aktywa razem 204 001 213 244 52 853 52 278
VIII. Kapitał własny przypadajacy na akcjonariuszy spółki 114 386 106 937 29 635 26 216
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadajacy na akcjonariuszy spółki 6,37 7,08 1,58 1,57
X. Wartość księgowa na jedną akcję 97,77 91,40 25,33 22,41


Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 27.04.2006

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu / Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
pią 28, kwietnia 2006 09:20 Opublikował: Szymon Janucik

Raport roczny R 2005

Podstawa prawna: (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2005 2004 2005 2004
I. Przychody ze sprzedaży 68388 75154 16 998 16 634
II. Zysk lub strata netto (153) 2972 (38) 658
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1770 12261 440 2 714
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (584) (18648) (145) (4 127)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2371 3635 589 805
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 3557 (2752) 884 (609)
VII. Aktywa razem 154306 164261 39 978 40 270
VIII. Kapitał własny106167 106320 27 506 26 065
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,13) 2,54 (0,03) 0,56
X. Wartość księgowa na jedną akcję 90,74 90,87 23,51 22,28


Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 30.03.2006

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu / Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
pią 31, marca 2006 07:28 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2005

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2005

Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 175224 178846 43 553 39 583
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7161 8564 1 780 1 895
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17304 18614 4 301 4 120
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5469) (17927) (1 359) (3 968)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7816) (5263) (1 943) (1 165)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 4019 (4576) 999 (1 013)
VII. Aktywa razem 204078 213614 52 873 52 369
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej 114865 107704 29 759 26 405
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6,12 7,32 1,52 1,62
X. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 98,18 92,05 25,44 22,57
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XI. Przychody ze sprzedaży 68388 75154 16 998 16 634
XII. Zysk lub strata netto (493) 3247 (123) 719
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1770 12261 440 2 714
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (584) (18648) (145) (4 127)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2371 3635 589 805
XVI. Przepływy pieniężne netto, razem 3557 (2752) 884 (609)
XVII. Aktywa razem 154327 164631 39 983 40 361
XVIII. Kapitał własny 106593 107086 27 616 26 253
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,42) 2,78 (0,10) 0,61
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 91,11 91,53 23,60 22,44


Pełna treść raportu w załącznikach

Data autoryzacji: 28.02.2006

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu / Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
wto 28, lutego 2006 19:00 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 2005

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2005

Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 132832 140974 32 731 30 505
II. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7926 8300 1 953 1 796
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36179 41862 8 915 9 058
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2803) (15234) (691) (3 296)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28536) (26748) (7 032) (5 788)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 4840 (120) 1 193 (26)
VII. Aktywa razem 195694 199858 49 965 45 596
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej 116431 107440 29 728 24 512
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6,77 7,09 1,67 1,54
X. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 99,51 91,83 25,41 20,95


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na euro zgodnie z par. 89 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744. Pozycje bilansu zostały przeliczone wg następujących kursów:30.09.2005 - 3,9166, 30.09.2004 - 4,3832. Pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według poniższych kursów:01.01.-30.09.2005 - 4,0583; 01.01-30.09.2004 - 4,6214

Pełna treść raportu w załącznikach

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pon 14, listopada 2005 08:53 Opublikował: Szymon Janucik

Skonsolidowany raport półroczny PS 2005

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2005 półrocze /2004 półrocze / 2005 półrocze /2004
I. Przychody ze sprzedaży 85084 98461 20 851 20 811
II. Zysk lub strata netto przypadający na akcjonariuszy PEPEES 5342 6226 1 309 1 316
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22447 33042 5 501 6 984
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1383) (5809) (339) (1 228)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20428) (24363) (5 006) (5 150)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem 636 2870 156 607
VII. Aktywa razem 200068 193086 49 521 42 509
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom PEPEES 113847 105366 28 179 23 197
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom PEPEES 4,57 5,32 1,12 1,12
X. Wartośc księgowa na jeną akcję zwykłą 97,30 90,06 24,08 19,83


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na euro zgodnie z par. 96 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463. Pozycje bilansu zostały przeliczone wg następujących kursów:30.06.2005 - 4,0401, 30.06.2004 - 4,5422. Pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według poniższych kursów:01.01.-30.06.2005 - 4,0805; 01.01-30.06.2004 - 4,73110

Pełna treść raportu w załącznikach

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pią 28, października 2005 16:31 Opublikował: Szymon Janucik

Raport półroczny P ( 2005 )

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł PLN w tys. EUR EURO
półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004
I. Przychody ze sprzedaży 34639 46682 8 489 9 867
II. Zysk lub strata netto 1111 3844 272 812
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11089 30460 2 718 6 438
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 105 (6606) 26 (1 396)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12919) (19848) (3 166) (4 195)
VI. Przepływy pieniężne netto, razem (1725 4006 (423) 847
VII. Aktywa razem 147251 134825 36 447 29 683
VIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom PEPEES 108197 107086 26 781 23 576
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,95 3,29 0,23 0,69
X. Wartośc księgowa na jeną akcję zwykłą 96,48 91,53 22,89 20,15

Pełna treść raportu w załącznikach

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
pią 30, września 2005 08:20 Opublikował: Szymon Janucik