Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2011

2011

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 517
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 833
Zysk (strata) brutto 10 984
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta 8 594
Aktywa razem 156 607
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 183
Zobowiązania długoterminowe 3 739
Zobowiązania krótkoterminowe 47 861
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 90 362
Kapitał zakładowy 4 980
Liczba akcji 83 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
czw 29, października 2015 21:19 Opublikował: Szymon Janucik