Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2014

2014

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 116 496
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 236
Zysk (strata) brutto 4 477
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta 3 373
Aktywa razem 188 084
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83 560
Zobowiązania długoterminowe 2 252
Zobowiązania krótkoterminowe 70 218
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 103 867
Kapitał zakładowy 5 700
Liczba akcji 95 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
czw 29, października 2015 21:37 Opublikował: Szymon Janucik