Strona główna » Relacje inwestorskie » Spółka » Biegły Rewident

Zasada zmiany biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Spółka stosuje zasadę rotacji firm audytorskich zgodnie z wymogami wynikającymi
z art. 134 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która przewiduje, że:
─    maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną
      z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat,
─    kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat,
─    kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe
      w jednostce zainteresowania publicznego po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.
Wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki jest dokonywany przez Radę Nadzorczą Spółki.
W procedurze wybory firmy audytorskiej Spółka kieruje się przejrzystymi
i niedyskryminującymi kryteriami wyboru, w szczególności takimi jak:
─    możliwość zapewnienia przez firmę audytorską wymaganego zakresu usług,
─    dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej,
─    kwalifikacje i doświadczenia osób delegowanych do wykonywania czynności rewizji finansowej,
─    znajomość branży w której działa Grupa PEPEES,
─    zaoferowane warunki cenowe,
─    kompletność usług zadeklarowanych przez firmę audytorką,
─    reputacja firmy audytorskiej,
─    zaproponowany harmonogram prac związanych z czynnościami rewizji finansowej,
─    zapewnienie niezależności firmy audytorskiej oraz osób zaangażowanych w czynności rewizji finansowej,
─    spełnianie wymogów formalnych uprawniających do dokonania czynnościami rewizji finansowej, w tym przede wszystkim:
(i)    przedstawienie dokumentu wydanego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów
       o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
(ii)   przedstawienie informacji o osobach, które będą przeprowadzały badanie,
       z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
(iii)    przedstawienie polisy ubezpieczeniowej OC,
(iv)    przedstawienie niezbędnych oświadczeń w zakresie w szczególności: spełniania wymogu niezależności oraz nie istnienia zagrożenia dla niezależności
       i zastosowania zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,  
(v)    wskazanie metod i terminów dokonywania czynności rewizji finansowej,
(vi)    przedstawienie wykazu spółek notowanych na rynku regulowanym, w których oferent przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ciągu ostatnich 5 lat,
(vii)    przedstawienie w ramach złożonej oferty projektu umowy o badanie sprawozdań finansowych,
(viii)    zapewnienie możliwości udziału w procedurze wyboru firmy audytorskiej podmiotów, w odniesieniu do których nie upłynął maksymalny okres świadczenia usług rewizji finansowej,
(ix)    zapewnienie możliwości udziału w procedurze wyboru firmy audytorskiej firm, które uzyskały mniej niż 15% swojego całkowitego wynagrodzenia z tytułu badań od jednostek zainteresowania publicznego w danym państwie Unii    Europejskiej w poprzednim roku kalendarzowym.pią 11, marca 2016 09:13 Opublikował: Szymon Janucik