Strona główna » WZ » WZ 2023

WZ 2023

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Ogólna liczba akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

4. Formularze

5. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022

ocena Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES w 2022 roku, obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

Sprawozdanie finansowe jednostkowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za okres 12 miesięcy zakończone dnia 31 grudnia 2022

Oceny Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2022 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2022 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w roku obrotowym 2022

7. Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w roku obrotowym 2022

8. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w roku obrotowym 2022

9. 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2022

10. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego „PEPEES” S.A.

11. Klauzula informacyjna RODO

12. Uchwała w sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu spółki dotyczącej podziału zysku netto za rok 2022

13. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2022 na kapitał zakładowy

2023-04-28 16:50 Opublikował: Szymon Janucik