Strona główna » Relacje inwestorskie » Spółka » Akcjonariat

Akcjonariat stan na 29 czerwca 2021

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba akcji (szt)

Udział w kapitale (%)

Liczba głosów (szt)

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)

 Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych* 27 759 032 29,22 %  6 356 799 6,69 % 
Michał Skotnicki** 21 399 174 22,53 % 21 399 174 22,53 % 
Maksymilian Maciej Skotnicki** 20 703 282 21,79 % 20 703 282 21,79 % 
Newth Jonathan Reginald 7 995 200 8,42 % 7 995 200 8,42 % 
 Richie Holding Ltd. 6 133 100 6,46 % 6 133 100 6,46 % 
 Pozostali

11 010 212

11,59 %  11 010 212 11,59 % 
         
Ogółem 95 000 000 100 %   100 % 

 

 *W związku z niedopełnieniem obowiązków notyfikacyjnych o nabyciu znacznych pakietów akcji, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, posiadający - zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Spółki na dzień 21.04.2020 r. - 27.759.032 akcje Spółki, utracił i nie może wykonywać prawa głosu z 21.402.233 akcji. Zarząd Spółki wzniósł w związku z tym pozew o ustalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Epsilon FIZ AN zajmuje stanowisko odmienne, utrzymując, że przysługuje mu prawo głosu z 27.759.032 akcji stanowiących 29,22% ogólnej liczby głosów na WZA w 2020 r. Do sprawy przystąpił Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiając stanowisko w dniu 24 lipca 2019 r. Zarząd oczekuje na prawomocne rozstrzygnięcie sądu. Spółka informowała o sprawie w raportach bieżących nr 13/2019, 14- 23/2019 i 30/2019.

** Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 42.102.456 akcji/głosów co odpowiada 44,32% udziałowi w kapitale zakładowym oraz 57,21% w  liczbie uprawnionych głosach w Spółce.

 

 Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 95 000 000 akcji, w tym:

  • 83 000 000 akcji Serii A,

  • 12 000 000 akcji Serii B,

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,06 zł.

czw 29, października 2015 11:45 Opublikował: Szymon Janucik