Strona główna » Relacje inwestorskie » Spółka » Akcjonariat

Akcjonariat stan na 24 luty 2023

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba akcji (szt)

Udział w kapitale (%)

Liczba głosów (szt)

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)

 Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych* 27 759 032 29,22 %  6 356 799 6,69 % 
Michał Maksymilian Skotnicki** 21 443 105 22,57 % 21 443 105 22,57 % 
Maksymilian Maciej Skotnicki** 20 423 531 21,50 % 20 423 531 21,50 % 
 Pozostali

25 374 332

26,71%  25 374 332 26,71 % 
         
Ogółem 95 000 000 100 %    

 

*W związku z niedopełnieniem obowiązków notyfikacyjnych o nabyciu znacznych pakietów akcji, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, posiadający - zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Spółki - 27.759.032 akcje Spółki, utracił i nie może wykonywać prawa głosu z 21.402.233 akcji. Zarząd Spółki wzniósł w związku z tym pozew o ustalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Epsilon FIZ AN zajmuje stanowisko odmienne, utrzymując, że przysługuje mu prawo głosu z 27.759.032 akcji stanowiących 29,22% ogólnej liczby głosów na WZA. Do sprawy przystąpił Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przedstawiając stanowisko w dniu 24 lipca 2019 r. Spółka informowała o sprawie w raportach bieżących nr 13/2019, 14- 23/2019 i 30/2019. W dniu 21 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok, w którym ustalił, że EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie utracił i nie może wykonywać prawa głosu z 21.402.233 akcji zwykłych na okaziciela. Orzeczenie to nie jest prawomocne, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2023.

**Panowie Maksymilian Maciej Skotnicki oraz Michał Skotnicki są osobami, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i tym samym łączny stan posiadania ww. osób obejmuje 41.866.636 akcji, co odpowiada 44,07% udziałowi w kapitale zakładowym oraz 56,89% w liczbie uprawnionych głosów w Spółce (przy uwzględnieniu utraty możliwości wykonywania prawa głosu przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) 

 

 Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 95 000 000 akcji, w tym:

  • 83 000 000 akcji Serii A,

  • 12 000 000 akcji Serii B,

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,06 zł.

czw 29, października 2015 11:45 Opublikował: Szymon Janucik