Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2010

2010

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 910
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 418
Zysk (strata) brutto 1 356
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta 1 511
Aktywa razem 126 434
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 899
Zobowiązania długoterminowe 3 431
Zobowiązania krótkoterminowe 27 280
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 81 690
Kapitał zakładowy 4 980
Liczba akcji 83 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
czw 29, października 2015 21:07 Opublikował: Szymon Janucik