Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2016

2016

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 185 675
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 584
Zysk (strata) brutto 22 675
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta 17 600
Aktywa razem 272 166
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143 047
Zobowiązania długoterminowe 42 696
Zobowiązania krótkoterminowe 100 351
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 128 199
Kapitał zakładowy 5 700
Liczba akcji 95 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
śro 05, kwietnia 2017 17:37 Opublikował: Szymon Janucik