Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2019

2019

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 231 981
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 255
Zysk (strata) brutto 32 536
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta 24 091
Aktywa razem 363 622
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 183 081
Zobowiązania długoterminowe 54 664
Zobowiązania krótkoterminowe 128 417
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 178 773
Kapitał zakładowy 5 700
Liczba akcji 95 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,06
śro 25, marca 2020 17:08 Opublikował: Szymon Janucik