Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2013

2013

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 549
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 428
Zysk (strata) brutto 1 222
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta 654
Aktywa razem 154 582
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 560
Zobowiązania długoterminowe 2 695
Zobowiązania krótkoterminowe 46 308
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 92 942
Kapitał zakładowy 4 980
Liczba akcji 83 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
czw 29, października 2015 21:36 Opublikował: Szymon Janucik