Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2012

2012

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 112
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 884
Zysk (strata) brutto 2 882
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta 1 895
Aktywa razem 159 438
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 988
Zobowiązania długoterminowe 3 501
Zobowiązania krótkoterminowe 50 105
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 92 343
Kapitał zakładowy 4 980
Liczba akcji 83 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
czw 29, października 2015 21:35 Opublikował: Szymon Janucik