Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2020

2020

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 204 079
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 678
Zysk (strata) brutto 10 196
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta 6 313
Aktywa razem 364 838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 189 416
Zobowiązania długoterminowe 39 373
Zobowiązania krótkoterminowe 150 043
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 173 769
Kapitał zakładowy 5 700
Liczba akcji 95 000 000
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00
wto 25, maja 2021 12:44 Opublikował: Szymon Janucik