Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 18/2017 dotyczącym zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneksu do umowy o multilinię, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 3 sierpnia  2018 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. (Bronisław) a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. (Aneks).
Na mocy Aneksu do umowy o multilinie, łączny limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do 52 mln zł w ten sposób, że kredyt obrotowy  udzielony Emitentowi, Lublinowi i Bronisławowi wynosi obecnie odpowiednio 16,5 mln zł,  2 mln zł oraz 7,8 mln zł, kredyt rewolwingowy odpowiednio 12 mln zł, 4,25 mln zł i 4 mln zł, a kredyt bieżący odpowiednio 4 mln zł, 0,75 mln zł i 0,7 mln zł
Ponadto Aneks do umowy o multilinie przedłużył dzień spłaty wszystkich ww. kredytów zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Pozostałe warunki umowy o multilinie nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

pią 03, sierpnia 2018 14:04 Opublikował: Przemysław Modzelewski