Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2020 roku

Raport bieżący nr 6/2021

Podstawa prawnam Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r poz. 133).


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przekazania zysku netto wypracowanego w 2020 r. w całości na kapitał rezerwowy.
Zdaniem Zarządu Spółki, przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2020 na kapitał rezerwowy Spółki jest zgodne z dotychczasową strategią Grupy Pepees, której zamiarem jest budowanie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez reinwestowanie zysku na dalszy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej.
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2021-04-26 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pon 26, kwietnia 2021 17:42 Opublikował: Przemysław Modzelewski