Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja o dywidendzie

Raport bieżący nr 10/2023
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022, w której m.in. postanowiło o wypłacie dywidendy na rzecz akcjonariuszy, zgodnie z poniższym:
- Wysokość dywidendy - 9.381.351,30 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy),
- Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję - 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy),
- Liczba akcji objęta dywidendą - 93.813.513 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset trzynaście tysięcy pięćset trzynaście); dywidendą nie jest objętych 1.186.487 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji własnych posiadanych przez Spółkę,
- Dzień dywidendy - 6 czerwca 2023 r.,
- Termin wypłaty dywidendy - 19 lipca 2023 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2023-05-25 Tomasz Rogala Członek Zarządu

czw 25, maja 2023 15:10 Opublikował: Przemysław Modzelewski