Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący 13/2023

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 18/2016 dotyczących umowy kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 06 lipca 2023 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. (Bronisław) a Bankiem.

Na mocy Aneksu bank odnawia kwotę Multilinii kredytowej w łącznej kwocie 67,5 mln zł, w tym dla poszczególnych spółek odpowiednio:
- PEPEES S.A. do 40,5 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do 18,5 mln zł
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do 8,5 mln zł

W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
1. kredyt w rachunku bieżącym:
- PEPEES S.A. do kwoty 4 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 0,7 mln zł
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 2 mln zł

2. kredyt obrotowy:
- PEPEES S.A. do kwoty 36,5 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 17,8 mln zł,
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 6,5 mln zł

Kredyt obrotowy może być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2024 r. a jego spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2024 r. w równych miesięcznych ratach.

Multilinia została udzielona do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2023-07-06  Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu    
  2023-07-06 Tomasz Rogala Członek Zarządu
czw 06, lipca 2023 14:25 Opublikował: Przemysław Modzelewski