Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017

Raport bieżący nr 15/2018

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r poz. 133).
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przekazania zysku netto wypracowanego w 2017 r. w całości na kapitał rezerwowy.
Zdaniem Zarządu Spółki, przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017 na kapitał rezerwowy Spółki jest zgodne z dotychczasową strategią Grupy Pepees, której zamiarem jest budowanie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez reinwestowanie zysku na dalszy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej.
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-13 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-04-13 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 13, kwietnia 2018 13:45 Opublikował: Szymon Janucik