Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiany do porządku obrad na żądanie akcjonariusza

Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. _"Spółka"_, w związku z otrzymaniem w dniu 20 kwietnia 2018 r. od akcjonariusza, osoby fizycznej, posiadającej powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 maja 2018 r. _raport bieżący nr 14/2018_, następujących spraw dotyczących:

_a_ podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych serii AZ oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki;
_b_ wprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, oraz
_c_ podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

informuje o zmianie porządku obrad i przekazuje treść zmienionego porządku obrad i projekty uchwał w załącznikach do niniejszego raportu.

Swoje żądanie akcjonariusz uzasadnił w sposób następujący: "Konieczność podjęcia uchwał opisanych w pkt a_ i b_ powyżej wynika z konieczności umożliwienia Spółce pozyskania finansowania dla złożonych projektów inwestycyjnych oraz zwiększenia motywacji osób ze ścisłego kierownictwa do dalszej intensywnej pracy na rzecz spółki. W szczególności zgodnie ze statutem emisja obligacji zamiennych na akcje oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Obecna sytuacja rynkowa Spółki powinna umożliwiać Zarządowi bardziej elastyczne reagowanie oraz szybsze finasowanie pojawiających się możliwości inwestycyjnych, w szczególności związanych z dokonywaniem zakupów środków trwałych, technologii oraz ich finansowaniem."
Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru i cenę emisyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-23 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-04-23 Tomasz Rogla Członek Zarządu

pon 23, kwietnia 2018 17:31 Opublikował: Szymon Janucik