Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów przez pełnomocnika

Raport bieżący nr 17/2018

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie pana Grzegorza Maj, pełnomocnika akcjonariuszy: Michała Skotnickiego i Maksymiliana Skotnickiego, umocowanego do reprezentowania tych akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. i wykonywania prawa głosu bez odrębnej instrukcji do głosowania z 42.029.282 akcji Spółki stanowiących 44,24% wszystkich akcji spółki, z których przysługuje 42.029.282 głosów, co stanowi 44,24% ogólnej liczby głosów.
Jednocześnie pełnomocnik poinformował, iż poza reprezentowaniem wyżej wymienionego akcjonariusza posiada 1.350 akcji Spółki.


Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-23 Wojciech Faszczewski Prezes Zarzadu
2018-04-23 Tomasz Rogala Członek Zarządu

Załączniki

  1. Zawiadomienie KNF
pon 23, kwietnia 2018 17:41 Opublikował: Szymon Janucik