Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uchwały ZWZ 11 maj 2018

Raport bieżący nr 20/2018

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 maja 2018 r. wraz z informacją o oddanych głosach i zgłoszonych sprzeciwach oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Z uwagi na cofnięcie wniosku przez akcjonariusza (por. raport bieżący nr 8/2018), Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 14 porządku obrad „Wprowadzenie przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B”.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-12 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-05-12 Tomasz Rogala Członek Zarządu

Załączniki

  1. Podjęte uchwały
sob 12, maja 2018 14:08 Opublikował: Szymon Janucik