Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Informacje finansowe skonsolidowane » 2017

2017

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 224 273
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 853
Zysk (strata) brutto 18 651
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Emitenta 13 364
Aktywa razem 303 887
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 158 340
Zobowiązania długoterminowe 48 684
Zobowiązania krótkoterminowe 109 656
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 141 282
Kapitał zakładowy 5 700
Liczba akcji 95 000 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
śro 11, lipca 2018 11:52 Opublikował: Szymon Janucik