Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie stwierdzenia nieważności/uchylenia zaskarżonych uchwał ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 dotyczącego wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności/uchylenie zaskarżonych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 26 października 2018 roku Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy („Sąd”) wydał wyrok stwierdzający nieważność uchwał nr 25 i 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. W pozostałym zakresie (tj. żądanie uchylenia uchwały nr 12 w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 r.) powództwo oddalił. 

Wyrok Sądu jest nieprawomocny. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2018-10-26 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu    
  2018-10-26 Tomasz Rogala Członek Zarządu
pią 26, października 2018 14:08 Opublikował: Szymon Janucik