Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Treść uchwał NWZ

Raport bieżący nr 33/2018

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2018 r. wraz z informacją o oddanych głosach oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Z uwagi na nieustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, która miała być wybrana w drodze głosowania grupami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, a z uwagi na braki formalne projektu uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji (nieokreślenie przez zgłaszającego projekt liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad tą uchwałą.
Żaden z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-19 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-12-19 Tomasz Rogala Członek Zarządu

Załączniki

  1. Powzięte uchwały
śro 19, grudnia 2018 10:01 Opublikował: Szymon Janucik