Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 1/2019
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Raporty kwartalne:
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 r. - 15 maja 2019 r.
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 r. - 15 listopada 2019 r.
2. Raport półroczny:
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. - 13 września 2019 r.
3. Raporty roczne:
- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - 29 marca 2019 r.
Zarząd PEPEES S.A oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia, nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jednostkowe informacje finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu sprawozdań finansowych. Jednocześnie Zarząd PEPEES S.A informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia nie będzie publikował raportów za IV kwartał 2018 roku oraz II kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-14 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-01-14 Tomasz Rogala Członek Zarządu

wto 15, stycznia 2019 08:04 Opublikował: Szymon Janucik